زنـده گی

زندگی» ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت»

zendagi_com@hotmail.com

بنیان افگــنی متن هـا

 

    هرآنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود

 

روشـنفکر و روشــنگری

 

سیاوش

ایدئولوژی و اقتصاد

ماهيت نزاع كنوني

فوکو

منظر ِ "هستی"، در

جهان ِ "نیستی" هدایت

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

کالبد چه گوارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذشته ، خود را برای آن به نقد میکشد که گویا  از تکرار ِ مُردن ِ جسم و اشتباه ِ عقل ، جلوگیری نماید ، نقدِ ساختاریتِ ساختارها ی متنی و سخنی با رویکردِ بنیان افگنانه ، آوایی ست که دیالکتیک خود را در نقادی فلسفه و آرای پسا ساختاری و پسا مدرن ازعقل ِ مُدرن نشان میدهد . باز خوانی متن و سخن  وارایۀ نوشتار از کانال آسیب شناسی و تجارب ِ مُدرنیته عبور میکند ، آنانی که می خواهند با نیکر یا تنبان ِ یکرنگ ، دوباره در رودخانۀ هراکلیتوس ، شنا را تجربه کنند ،در غرقابِ تحول ِ شط های متافزیک غرق خواهند گشت .

 

   

مولوی ساختار شکن در معرفت

 
 

 

 

«  دریدا و مسأله نوشتار »

اعتقاد به عدم وجود هویت ناب و وابسته بودن هویت" فرد" به هویت " دیگری" ، تلاش برای کنار گذاشتن و حذف سایر هویت ها را ناممکن می سازد . حذف دیگری به معنای مغشوش کردن  و فروکاستن هویت " خود " می باشد.     

 

منظومۀ نقد زبان  لرزه

محمد شاه فرهود

 

 
   
 
 
   

 

 

        اول عشق

  آيينه ‌يی در برابر " گلنار و آيينه"

صبور الله سیاه سنگ

شمس مولانا يك "زن" است

سیکولاریسم در بستر تاریخ

فرید سیاوش

دربارۀ تمدن و حوزۀ تمدنی

سید حمید الله روغ

درآمدی بر تاريخ تجدد در افغانستان

نصیر مهرین

افغانستان،جرایم جنگی ومسایل ان

داکتر پامیر

نامهء پس ازمرگ

نبی عظیمی

نژاد پرستی و گفتمان هویت ملی

حذف ارتداد کنید تا  تیغ برنده از دست زنگی مست گرفته شود 

    

از کجا باید آغاز کرد؟

 
 

 

 

پــر ســش های از نصیر مهرین

به یزدان که  گر ما خرد داشـتیم

کـجا این ســـر انجام بد  داشــتیم

 

د نیا را به سگی ده که پا یت را نگیر د و یا به کسی ده که د ستت را بگیرد

خواجه عبد الله انصار

 

مرگ مخاطب  یک رویکرد نا غربی

 

هومن ربیعی  

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاريكی، شمعی بيفروزی(کنفوسیوس)

سکوت را بشکنیم

درباره «تجاوز»چه می‌دانیم؟

 

 سهیلا وحدتی

مصاحبه با فوکویاما

شى ء گونگى در زبان

اندیشه های نیچه

چپـــه کــراســـی

سیاوش

دموکراسی چیست؟

سیاوش

 

 

 

 
نشر پـیام های تبریکه ، تسلیت، اعلانات و ساخت سایت به قیمت های مناسب پذیرفته میشود   

 

استفاده از مطالب و عکسهای  زندگی "  با ذ کر نشانی مأ خذ مانعی ندارد