:تایمزنیویارک

'صندوق های قبلا پُر شده قبل از آغاز زمان رای دهی' در افغانستان

 

فشردۀ از روزنامۀ نیویارک تایمز در رابطه به اتهامات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.

کرلوشیا گال برای نیویارک تایمز از کابل نوشته است، یک معلم مکتب که به ادارۀ یک مرکز رای دهی در کابل موظف شده بود، در روز انتخابات، ساعت شش صبح به آن جا رسید و دریافت که قبل از آغاز رای دهی، صندوق ها پُر شده است.

زمانیکه او اعتراض نمود، کارمندان دیگر برایش گفتند تا آنرا نادیده گیرد، ولی وقتیکه او قبول نکرد،  توسط محافظین امنیتی سرقبیله محلی از محل اخراج گردید.

نیویارک تایمز افزوده، اکنون او پنهان بوده و مورد تهدید قرار میگیرد و آن مرکز رای دهی تحت تحقیق قرار دارد که یکی از موارد جدی تقلب است و مامورین میگویند امکان دارد نتایج انتخابات 20 آگست را تحت شعاع قرار بدهد.

مامورین انتخاباتی افغانستان بروز یکشنبه اعلام نمودند که گزارش های تقلب ناگهان دوبرابر گردید. این انکشاف تازه شاید باعث خشم بیشتر مردم گردد و اعلام نتایج انتخابات را نیز به تاخیر اندازد.

به اساس قانون انتخابات، هر مورد جدی بیش از دو هزار بی نظمی رای دهی باید قبل از نتایج رسمی انتخابات بررسی شود.

مامورین غربی میگویند آنها از بی سر نوشتی یک حکومت ملی افغانستان در حالی به سادگی ناراحت میگردند که قوای امریکایی و ناتو به یک مرحلۀ جدید جنگ با طالبان داخل میشوند که خود شان اعتراف میکنند، موفق نیستند.

نیویارک تایمز از یک تحلیلگر شبکۀ تحلیلگران افغانستان نقل قول نموده که ادعا های متعددی موجود است که باید جدی گرفته شود، و اگر تقلب صورت گرفته باشد، به شکل سیستماتیک صورت گرفته است.

این تحلیلگر غربی میگوید نگرانی فزایندۀ بین اعضای جامعۀ جهانی موجود است، ولی مشخص نیست که به مشکلات چگونه رسیدگی شود.

نویسندۀ نیویارک تایمز اظهار عقیده نموده، سیاست در افغانستان به سیستم شبکه های قبیلوی، فرقوی و نژادی میچرخد که متنفذین حمایت شانرا از یک کاندید در بدل پول، قدرت و یا موقف سیاسی اعلام میکنند.

ولی ناظرین انتخابات میگویند، انتخابات کنونی از لحاظ رشوه دهی، فاسد بودن کارمندان انتخاباتی، پُر ساختن صندوق های رای دهی و تغیر نتایج نسبت به سایر انتخابات گذشته بی مانند بوده است.

با نشر تازه ترین شمارش قسمی آرا، حامد کرزی در ردیف اول قرار گرفته، و عبدالله عبدالله رقیب عمدۀ او کاندید شماره دوم میباشد. ولی گزارش های گستردۀ تقلب میتواند نتایج عمومی انتخابات را تحت سوال قرار بدهد.

روزنامه افزوده، مخالفین رئیس جمهور کرزی حاجی ملا تره خیل محمدی را به پُر ساختن صندوق های رای در پلچرخی متهم ساختند. آنها میگویند میزان تقلب به اندازۀ بلند است که شاید نتایج ولایت کابل را تغیر بدهد.

ملا تره خیل، که 30 سال دارد و بنام تره خیل دیوانه مشهور است، این اتهامات را رد نمود. ولی او گفت مردم قبیلۀ خود را تشویق نموده تا برای حامد کرزی رای بدهند.

ملا تره خیل نمایندۀ کوچی ها در کابل بوده که در 18 ناحیه برای کرزی 180 هزار رای داده اند. تنها در منطقۀ که مربوط تره خیل میشود، 50 هزار تن رای داده اند که ادعا شده بود اوراق رای دهی نسبت به رای دهندگان کمتر بود.

ولی این ادعا ها زمانی مورد سوال قرار گرفت که یک خبرنگار تایمز آف لندن ازین محل در روز انتخابات دیدن نمود. خبرنگار برتانوی در روز انتخابات به مکتب حاجی جنت گل یک ساعت بعد از آن رسید که مراکز رای دهی باز شده بود، و هیچ رای دهنده را در آنجا ندید. ولی او دریافت که 12 صندوق رای دهی قبلاً پُر شده است.

فهرست نشان میداد که 5530 تن قبلاً رای داده اند که در مدت کوتاه یک ساعت، امکان آن نمیرود.

معلم مکتب کابل که بخاطر ترس انتقام ازجانب  ملاه تره خیل نخواسته نامش افشا گردد، در همین مکتب موظف شده بود. این مکتب به نام پدر فقید ملا تره خیل مسمی میباشد. او به نیویارک تایمز گفته است که برای آنها در جریان تمرینات گفته بودند، در آغاز باید صندوق ها خالی باشد، ولی تمام صندوق ها در آن مکتب قبلاً پُر شده بود.

نیویارک تایمز افزوده، مامورین انتخابات، که تمام شان از قبیلۀ ملاه ترخیل بودند، کوشش نمودند او را قانع سازند تا از اعتراضات خود دست بکشد. بعداً ملا ترخیل برایش تیلفون نموده و از او خواست تا صندوق ها را قبول نماید، ولی وقتیکه او قبول نکرد، چهار محافظ ملا تره خیل او را به موتر انداخته و تا ختم روز بندی ساختند.

یک هفته بعد فقط چند نشانۀ مختصر انتخابات درین مکتب باقی مانده بود. یک صندوق شکستۀ رای دهی و یک ورق شیرچائی که تعداد رای دهندگان را نشان میداد. تعداد آرا تغیر داده شده بود. تعداد عمومی رای 600 ورق بود، ولی آقای کرزی 996 رای را کسب نموده بود. دو کاندید دیگر یک و چهار رای را کسب نموده بودند.

روزنامه از اشرف غنی احمدزی نقل قول نموده که میزان تقلب در مناطق پشتون نشین به اندازۀ بلند بوده که او میگوید باید درین مناطق رای گیری از سر شود.

آقای غنی میگوید ملا تره خیل با استفاده از تقلب، 90 در صد رای کوچی ها را برای کرزی خریده است. و کاندیدان دیگر برای کمیسون فرصتی را مساعد ساخته اند که آنها چگونه نتایج را اعلام میکنند. اگر نتایج با تقلب اعلام گردد، مردم در سراسر افغانستان به جاده ها خواهند ریخت.

آقای عبدالله که کوشش میکند دور دوم انتخابات برگزار شود، کرزی را به تقلب سرتاسری متهم ساخت و از جهان خواست تا از آن چشم پوشی ننمایند.

در ختم مطلب روزنامۀ نیویارک تایمز آمده است، ناظرین بین المللی که در افغانستان از ماه ها بدین طرف کار میکنند میگویند مشکل به شکل انفرادی نبوده، بکله فساد اداری سیستماتیک و نهادی میباشد.

یک ناظر انتخابات میگوید کمیسون انتخابات بطور قابل ملاحظۀ سیاسی میباشد که از مسول آن گرفته تا پائین ترین کارمند توسط حکومت گماشته میشود.