برهنه خوشحال

 

پاسبان مردی به راهی دید و گفتا کیستی ؟

 گفت : فردی بی خیال و فارغ و آزاده ام

 

گفت : از بهر چه می رقصی و بشکن می زنی ؟

 گفت : چون دارای شور و شوق فوق العاده ام

 

گفت : خیلی شاد هستی ، باده لابد خورده ای

 گفت : هم از باده خور بیزارم ، هم از باده ام

 

گفت : از جام وصال نازنینی سرخوشی ؟

 گفت : از شهوت پرستی هم دگر افتاده ام

 

گفت : پس شاید قماری کرده ای ، پولی برده ای

 گفت : من در راه برد و باخت پا ننهاده ام

 

گفت : پولی از دکان یا خانه ای کش رفته ای ؟

 گفت : دزدی هم نمی چسبد به وضع ساده ام

 

گفت : آخر هیچ سرگرمی نداری روز و شب ؟

گفت : سرگرم نمازو سجده و سجاده ام

 

گفت : لابد ثروتی داری و دلشادی به پول ؟

گفت : من مستضعف و مسکین مادر زاده ام

 

گفت : آیا راستی آهی نداری در بساط ؟

 گفت : خود پیداست این از وصله ی لباده ام

 

گفت : گویا کارمند ساد ه ای یا کارگر ؟

گفت : بیکارم ولی از بهر کار آماده ام

 

گفت : بیکاری و بی پولی ؟

 پس این شادی ز چیست ؟

! گفت : یک زن داشتم ، اینک طلاقش داده ام