مانيفستِ جُنبشِ "ماهيتِ زمان"

. . . ميتودولوژی سیاسی سه عنصر دارد: صداقت، عقل و اراده. اين که آيا میشود واقعاً از اين بُنبست برون رفت، وابسته به صداقت، عقل و ارادهء آنانی ميباشد، که در جستجوی برون رفت از بُنبست هستند. . . .

                                           "برگرفته از متنِ ترجمه شده"

نویسنده: سرگی کورگينيان

ترجمهء فارسی: داکتر محمدسالم اسپارتک

مانیفست مارکس و انگلس، 164 سال پیش نوشته شده بود و در سال 1848 به نشر رسید و از مشهورترین کتابهای جهان است که به همه زبانهای دنیا ترجمه شده است. مانیفست نامبرده سرمایه داری آن زمان را بررسی و وظایف نیروهای پیشتاز را تعیین کرده بود.

مانیفست کنونی که در 14 اگست 2011 توسط دانشمند بزرگ، سرگی کورگینیان نوشته شده، سرمایه داری کنونی و در مجموع اوضاع موجود را با استفاده از نظریات کارل مارکس و ماکس وبر و دیگر دانشمندان مارکسیست بررسی میکند و تصویر مکملی از جهان کنونی به دست میدهد.

متن کامل