منطق چیست؟
 

شاگردی از استاد پرسید: منطق چیست؟

استاد کمی فکر کرد و جواب داد : گوش کنید ، مثالی می زنم ، دو مرد - پیش من می آیند.

 یکی تمیز ودیگری کثیف من به آن ها پیشنهاد می کنم حمام کنند.

شما فکر می کنید ، کدام یک این کار را انجام دهند ؟
هردو شاگرد یک زبان جواب دادند : خوب مسلما کثیف !
استاد گفت : نه ، تمیز . چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیف قدرآن را نمی داند.

پس چه کسی حمام می کند ؟
حالا پسرها می گویند : تمیز !
استاد جواب داد : نه ، کثیف ، چون او به حمام احتیاج دارد.

وباز پرسید :
خوب ، پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند ؟
یک بار دیگر شاگردها گفتند : کثیف !
استاد گفت : اما نه ، البته که هر دو ! تمیز به حمام عادت دارد وکثیف به حمام احتیاج دارد.

 خوب بالاخره کی حمام می گیرد ؟
بچه ها با سر درگمی جواب دادند : هر دو !
استاد این بار توضیح می دهد : نه ، هیچ کدام ! چون کثیف به حمام عادت ندارد و تمیز هم نیازی به حمام کردن ندارد!
شاگردان با اعتراض گفتند : بله درسته ، ولی ما چطور می توانیم تشخیص دهیم ؟هر بار شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم درست است.
استاد در پاسخ گفت : خوب پس متوجه شدید ، این یعنی: منطق !
خاصیت منطق بسته به این است که چه چیزی رابخواهی ثابت کنی!!