زندگی

خو ا جه عبد ا لله ا نصا ری

       پیر طریقت و ا بر مر د   تصو ف

      ا ین مر د را ه حق د رسا ل ( 396 ق ) د رمنطقه کهند ژ و لا یت هرا ت

 و طن ما زا ده شد و ا ز هما ن خو ر د سا لی ا ستعدا د عجیبی د رفرا گر فتن

علو م ا ز خو یش تبا ر زدا د تا ا ینکه بعد ا زفو ت پد رش ، ما د ر ش و یرا د ر چها ر سا لگی بد بستا ن فر ستا د .

بزو دی علو م متدا ول را ا زا ستا دا ن خو یش بوجه بهترفرا گر فت و د ر سن           < 8 سا لگی > به مطا لعه حد یث پر دا خت د ر ا ین و قت ا ملا و ا نشآ د ر ست نو شته و شعر نیزمی سر و د . شو ق و ذ و ق آ مو ختن علو م د ر وی چنا ن بود که د ر خا طرا ت خو یش چنین نو شته ا ست :

< به شب د ر ز یر چرا غ تیلی حد یث نو شتمی فرا غت نا ن خو ر د ن نبو دی و د رفرا گیری چنا ن غر ق بو دی که گر سنگی ا حسا س نکر دی و د ر ا ثنا ی نو شتن ما د ر م نا ن لقمه کرد ی و د ر د ها ن من نها دی... >

ا ستا د تفسیر ش با د ر ک ا ستعدا د د رخشا ن وی د رسن ( 14 سا لگی ) به خلیفه گی و جا نشینی خو یش برگز ید .

خوا جه بز ر گ چنا ن حا فظه قوی دا شت که هر چه را یکبا ر می خوا ند د و با ره به خوا ند ن آ ن ا حتیا ج پیدا نمی کر د . تا جا یکه ا حا د یث ز یا دی را با

 هزا ر ا سنا د و هفتا د هزا ر شعر عر بی حفظ نمو ده بو د و خو د ش نیز

 هزا ر بیت د ر آ ن ز با ن سر و د بو د .

خوا جه عبد ا لله ا نصا ر یکی ا ز بز ر گا ن بی بد یل و بی ما نند ز با ن وا د ب

د ری به شما ر می رو د که کا ر کر د ها ی آ ن منحصر به فر د ا ست وی

 ز با ن و ا د بیا ت د ری را با لند گی خا ص بخشید . به همین ا سا س ا ست که

و یرا نخستین سجع پر دا ز د ر زبا ن د ری د ر سبک شنا سی شنا خته ا ند .

شعر نثرپیر هرا ت ا ز سلا ست ز یبا یی لفظی ، پختگی ، محتوا خا صی بر

 خو ر دا را ست . بو یژ ه د ر نثر مسجع ممتا ز و بی همتا ا ست . که آ ثا ر وی یکی ا ز گرا نبها تر ین آ ثا ر ا د بیا ت د ری و عر فا ن به شما ر می ر و د .

پیر طر یقت !  د ر ا برا زعقا ید و نظر یا ت خو د خیلی جدی و با صرا حت

 بو د که ا ین صرا حت لهجه و تبحر علمی وی ، حسو دا ن را خو ش نیا مد ،

 د ر صد د آ زا ر و ا ذ یت ا و شد ند . چنا نکه پنها نی د ر ز یرسجا ده آ ن بتی را گذا شته و آ نگاه به سلطا ن مسعو د شکا یت کر د ند که خوا جه تو حید و یکتا

 پر ستی را تهد ید و خو د بت می پر ستد .

تا آ نکه هیا تی ا ز طر ف سلطا ن مسعو د تعیین و ا ز ز یر سجا ده وی بت

 پنها ن شده را بیر و ن کشید ند . و یرا متهم به بت پر ستی نمو د ند و سلطا ن مسعو د بی خبر ا زفتنه و د سیسه مخا لفا ن خوا جه را نا آ گا ها نه د ر سا ل

 ( 430 ق) تبعید نمو د .

ا ین نو ع ا فترا و بهتا ن برای ا هل دا نش و عر فا ن چیز تا زه ا ی نبو ده

 ا ست و ا ین ر سم نا جوا نمر دا نه کهن همیشه د ر مو ر د شخصیت ها به

ا جرا د ر آ مد ه ا ست .

ا لبته وا ضع ا ست که د ر آ ن رو ز گا رتیر ه و تا ر خو ا جه ا نصا ری

مشکلا ت زیا دی کشید و لی به تصمیم ا ش خللی وا ر د نکر د . شها مت و

 صرا حت خو ا جه به همگا ن معلو م ا ست و ضر و ر ت به بیا ن نیست .

خو ا جه آ د م تند خو ی و تند مزا جی بو ده ا ست که حقا یق را پا ک و بی پر ده ا ظها ر می کر ده ا ست .

پیر هرا ت دا را ی آ ثا ر گرا نبها ی نیز می با شد که آ نها عبا ر تند ا ز :

منا زل ا لسا بر ین د ر را بطه با عر فا ن و رو ش صو فی و صوفیگری .

ر سا له های د یگرچو ن :

د ل و جا ن .

قلند ر نا مه .

هفت حصا ر .

مقو لا ت .

ا لهی نا مه .

منا جا ت .

ذ م ا لکلا م .

زا د ا لعا ر فین ...

که همه آ ثا ر خوا جه عبد ا لله ا نصا ری سر شا ر ا ز عا لی تر ین نکا ت

ا خلا قی ، ا نسا نی ، عر فا نی ، تر بیو ی و آ هین مر د می و مر د

 مدا ر ی ا ست .

ا ین آ ثا ر گر ا نبها یکی ا ز میر ا ث ها ی فر هنگی و شخصیت ممتا ز و برا ز ند ه ا ین ر و حا نی حقگو و حقجو ما یه ا فتخا ر ما را تشکیل

  مید هد  .

سر ا نجا م ا ین پیر نیکو سیر ت بجا و ید ا نگا ن پیو ست و د ر شهرهرا ت د ر گا ز ر گا ه مر قد ش ز یا ر تگا ه عا م و خا ص  ا ست .

د ر فر جا م کلا م را با سخنا ن عا لما نه  و د لنشین ا ین صو فی حق شنا س خا تمه می

  د هیم   :

-- د نیا را به سگی ده که پا یت را نگیر د و یا به کسی ده که د ستت را بگیرد .

-- ا گر مر دی عیب پو ش با ش نه عیب فا ش ، خدا می بیند و می پو شد و همسا یه نمی بیند و می خر و شد .

-- ا گر د ر آ ب ر و ی خسی با شی و ا گر د ر هوا ر و ی مگسی با شی ، د ل بد ست آ و ر تا کسی با شی .

نه هر طا لب تو ا ند ا شک ر یز ی

نه هر عا شق تو ا ند صبح خیز ی

ترا آ ن به که چو ن مر دا ن سر مست

       شبی ا ز خو د سو ی حق گر یزی .  

استاد صباح