ژرفای عشق

گروه اینترنتی قلب من
 

 

صالحه وهاب واصل

قصـــر دلـــم ز عشق تــــو تعمیـــر میشـــود

هـر خـــواب من بــه نــام تـو تعبیـــــر میشود

مشک ختــن ز نافــــۀ آهــــو مـــــرام نیســت

بستـــان من ز بـــوی تـــو تعطیـــر میشــــود

در روی صفحه صفحۀ جـــان نقش میشـــوی

بــا رنگ عشق نــــام تـــو تحــــریـــر میشود

در هــــر نظر بـــه دیــدۀ من جلــوه می کنی

ژرفــــای جــان ز نـور تـو تنــویــر میشـود

در آسمان, ستاره و مهتــــاب و روز و شب

اســـرار و راز و رمــز تـــو تفسیـر میشــود

مرغ دلــم بـه هر طرفی بــال و پــــر کشــــد

آخــر بــــه دام صیــد تــو در گیـــر میشــــود

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من