روسیه مطمئن از خویش در خاور میانه

 
 

ISRAĖL RAFALOVICH

ترجمه از فرانسه سعید جوادزاده امینی