زندگی

اعلاميه مشترک ايالات متحده امريکا و افغانستان

متن کامل اعلاميه مشترک ايالات متحده آمريکا و افغانستان که توسط دفتر مطبوعاتی رياست جمهوری اين کشور منتشر شده است:

"در پی سرنگونی رژيم طالبان در دسامبر ۲۰۰۱ ايالات متحدۀ امريکا و افغانستان در جهت تحقق اهداف مشترک استراتژيک شان پيشرفت های چشمگيری داشته اند. ما مشترکاً شبکه های بين المللی تروريسم را نابود و در اين جهت تلاش کرديم که افغانستان ديگر هرگز به پناهگاه امن برای تروريست ها مبدل نشود. ايالات متحده از مردم افغانستان در جهت ايجاد يک دولت معتدل و متکی بر ارادۀ مردم حمايت نموده است. در اين راستا مردم و حکومت ايالات متحده پابندی شان را به تعهد برای ايجاد افغانستانی دموکرات، آزاد و کشوری که بتواند خودش به امنيتش بپردازد، به نمايش گذاشتند.

افغانستان صميمانه ترين مراتب سپاس مردمش را به مردم ايالات متحده امريکا ابراز ميدارد. در نتيجۀ کمک سخاوتمندانه مردم و نقش رهبری ايالات متحده امريکا، مردم افغانستان قادر شدند اميد و اعتماد دوباره بيابند و نظر تازه يی در رابطه به رسيدن به موفقيت و صلح پيدا کنند.

افغانستان با چالش های مهمی در جهت استقرار امنيت و تلاش هايش در جهت ساختن يک دولت مبتنی بر اصول دمکراسی، احترام به حقوق بشر و اقتصاد بازار روبروست. به خاطر پاسخ گفتن به اين چالش ها،افغانستان پيشنهاد نموده است که ايالات متحده امريکا با اين کشور وارد يک همکاری استراتژيک شده و همياری نزديکی را به شمول تبادل نظر منظم در سطح عالی در زمينه های سياسی، امنيتی و اقتصادی مندرج در اين موافقتنامه و مسائل ديگر مورد علاقهء دو جانب پايه گذاری کنند. ايالات متحده امريکا و افغانستان همچنان در نظر دارند تا مشترکاَ مساعی و توافقامه های مقتضی را برای اجرای همکاری استراتيژيک شان به عمل آورند.

اين تلاش مشترک بر مبنای شماری از اصول کليدی از جمله تعهد برای حاکميت قانون، حمايت از حقوق بشر و آزادی های مدنی تمام افراد بدون درنظرداشت تعلقات قومی يا جنسی، حمايت از حاکميت دموکراتيک و اتکا به بازار آزاد به عنوان بهترين روش برای پيشرفت اقتصادی افغانستان، استوار خواهد بود. نخستين هدف همکاری استراتيژيک، تقويت روابط بين ايالات متحده و افغانستان به منظور تأمين امنيت درازمدت، دمکراسی و رفاه در افغانستان خواهد بود. اين همکاری بايد مناسبات صلح آميز و ثمربخش ميان افغانستان و همسايه هايش را تقويت کند. اين همکاری استراتيژيک بر ضد هيچ کشور سومی نيست.

اين همکاری بنيادی است برای تلاش های مشترک ما در جهت همياری در جنگ عليه تروريسم بين المللی و مبارزه بر ضد خشونت افراطگرايی، برای استقرار ثبات و رفاه در منطقه و به منظور ثابت قدم ماندن در حمايت از مبارزه افغانستان در ريشه کن کردن کشت کوکنار و مبارزه بر ضد توليد و قاچاق مواد مخدر و حمايت از تأمين معيشت بديل. اين همکاری بر پايه قوانين اساسی کشورهای ما و مکلفيت های ايالات متحده و افغانستان در برابر منشور سازمان ملل متحد، موافقتنامه ها و ساير پيمان های بين المللی استوار خواهد بود.

چند دهه جنگ داخلی، خشونت سياسی و مداخله در امور داخلی افغانستان سبب شده تا امنيت، حاکميت، استقلال و تماميت ارضی اين کشور عرصه های مبرم در همياری ايالات متحده و افغانستان باشد. برای گسترش دموکراسی، رفاه و امنيت پايدار ما مصمم هستيم تا در همبسته گی با هم تلاش نمائيم به منظور:

دموکراسی و اسلوب حکومتداری

حمايت از اداره سالم دموکراتيک در حکومتداری و توسعه جامعهء مدنی مبتنی بر حاکميت قانون و حقوق بشر و فراهم آوری زمينه های مشارکت سياسی با پايه وسيع در افغانستان؛
کمک به ساختن دولت نيرومند و ديرپای افغانستان و نهادهای مدنی و حمايت از سنت های سياسی مؤثر و پاسخگوی نيازهای مردم افغانستان؛
تشويق توسعهء آزادی و دموکراسی در گسترهء منطقه؛
حمايت از ابتکار افغانستان برای احيای نقش تاريخی اين کشور به عنوان پلی ميان آسيای مرکزی و جنوبی و ارتقای مناسبات منطقه يی از رقابت به همکاری اقتصادی و سياسی؛
تقويت همکاری ميان افغانستان و همسايه های آن و دفع مداخلات در امور داخلی اين کشور؛
حمايت از روابط دوستانهء همکاری ميان مردم و تقويت روابط ميان جوامع امريکا و افغانستان برای دسترسی به ديدگاه مشترک و همکاری در زمينه چالش ها و ظرفيت های موجود؛

رفاه

مساعدت و حمايت از بازگشت افغانستان به اقتصاد منطقه يی و جهانی و سازمانهای مورد نظر بين المللی؛
کمک به توسعه چهارچوب قانونی و نهادينه برای بخش خصوصی و تشويق سرمايه گذاری های بين المللی در افغانستان؛
تشويق و فراهم آوری سهولت برای حضور متصديان ايالات متحده در بخش هايی که توسعه شرکت های افغانی و بخش خصوصی را در افغانستان سرعت می بخشد؛
ادامه حمايت از بازسازی افغانستان و سرمايه گذاری جهت رشد قوای بشری افغانستان و تشويق کشور های ديگر در اين راستا؛

امنيت

کمک به سازماندهی، آموزش، تجهيز و تمويل نيروهای امنيتی افغانستان تا زمانی که اين کشور خود قادر به بر عهده گرفتن اين مسؤوليت شود؛
مشورت و اتخاذ تصماميم مقتضی مشترک در مواردی که به باور افغانستان تماميت ارضی، استقلال و امنيت آنکشور در معرض تهديد و خطر قرار گرفته است؛
مساعدت به دولت افغانستان برای اصلاحات بخش امنيتی؛
ادامهء انجام عمليات های ضد تروريسم در همکاری با نيروهای افغانستان؛
حمايت از مساعدت های ائتلاف از برنامه ضد مواد مخدر دولت افغانستان؛
تداوم تبادل اطلاعاتی و استخباراتی؛
تقويت روابط افغانستان با ناتو؛
حمايت از ابتکار امنيت در مرزهای افغانستان.

اين واضح است که به منظور دسترسی به اهداف مندرج در اين موافقتنامه، نيروهای ايالات متحده مستقر در افغانستان همچنان به تأسيسات ميدان هوايی بگرام و تسهيلات آن و تسهيلات واقع در ديگر مناطق که می تواند با توافق جانبين تعيين گردند دسترسی خواهند داشت. نيروهای ايالات متحده و ائتلاف بين المللی در اجرای عمليات نظامی مقتضی براساس مشوره و ضوابط از قبل تعيين شده آزادی عمل خواهند داشت.

پا به پای افزايش توانمندی دولت افغانستان، اين کشور همکاری اش را در مبارزه با تروريسم، تقويت امنيت منطقه يی و جلوگيری از قاچاق مواد مخدر ادامه می دهد؛ دولت افغانستان به مرور زمان هزينهء نيروهای امنيتی اش را خود بر عهده خواهد گرفت؛ دولت افغانستان خواهان آنست تا نگهداری از زندانيان اين کشور را که در جنگ ضد تروريسم توقيف شده اند، بر عهده بگيرد.

پا به پای رشد سيستم سياسی افغانستان، ايالات متحده انتظار دارد که اين کشور حقوق بشر را رعايت و جامعه عادلانهء مبتنی بر اصل برابری را گسترش دهد. انتخابات منظم، آزاد، عادلانه و دموکراتيک، مطبوعات آزاد و رعايت فعالانه قانون اساسی افغانستان معيارهايی اند از تعهد اين کشور به الزامات ناشی از اين اصول. ايالات متحده امريکا به دولت افغانستان در زمينه رعايت تعهدات قبلی اش مبنی بر مبارزه عليه توليد، پروسس و قاچاق مواد مخدر و به عهده گيری مسئووليت متناسب با رشد و افزايش ظرفيت های پوليس برای تعقيب و توقيف؛ تکيه می کند.
در پايان، ايالات متحده به تعهدات دولت افغانستان در جهت ساختن چهارچوب قانونی و محيط مساعد برای بخش خصوصی و سرمايه گذاری ملی و بين المللی که منتج به فرآهم آوری فرصت های اقتصادی برای تمام مردم افغانستان شود، باور دارد.

مردم افغانستان برای تحقق آزادی قربانی های بی شمار و دلاوری بيمانندی از خود نشان داد ه اند. ايالات متحده امريکا با اين باور افغانها که ميهن شان يک کشور دموکراتيک، صلح آميز و فعال در جهت بهتر ساختن زنده گی تمام افغانها و به عنوان کشوری که نقش مثبت و مهمی را در امور منطقه يی و جهانی بازی کند، همنظر است. ما مطمئن هستيم که همکاری استراتيژيک ايالات متحده و افغانستان نقش محوری را در کمک به رسيدن افغانستان به اين اهداف بازی خواهد کرد.

از جانب ايالات متحده آمريکا
جورج واکر بوش

از جانب جمهوری اسلامی افغانستان
حامد کرزی

واشنگتن دی سی
۲ جوزا ۱۳۸۴ مطابق با ۲۴ می ۲۰۰۵"