جـــوا نـــان  

Home مسایل بین المللی قوانین و اعلامیه ها

 

 

 

      

   

قانون احزاب

  

 

قانون اساسی

 

 

قانون رسانه های همگانی افغانستان

قانون انتخابات افغانستان

 

پيمان منع توليد و تكثير

 

 سلاحهاي هسته اي

 


کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی

و سیاسی سازمان ملل متحد

 

اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد
مصوبه دهم دسامبر، 1948

 


پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی

 و سیاسی