زندگی

 


بيانيه سازمان ملل متحد به مناسبت روزجهانی زن ٢٠٠٧


"خشونت عليه زنان همواره بايد از نظر توجه مردم به آن از اولويت برخوردار بوده و منابع لازم در همه‌ی سطوح به آن تخصيص داده شود تا بتوان با جديت و عينيت تمام با آن مبارزه كرد."

تحقيقات عمقی دبيركل در رابطه با خشونت عليه زنان (٢٠٠٦)
 


علی رغم اين كه نشانه‌های خشونت عليه زنان در بافت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاريخی مختلف، متفاوت است، حقيقت وجود خشونت عليه زنان و دختران همواره در سراسر جهان امری تخريب كننده محسوب می‌شود. تحقيقات انجام شده، اطلاعات و شواهدی كه از زنان و دختران در سراسر دنيا به دست آمده است، شواهدی تلخ را در دست می‌دهد. خشونت عليه زنان، نقض آشكار حقوق بشر و يكی از موانع اصلی بر سر راه دستيابی به برابری جنسيتی، توسعه و صلح است.

نقضی اين چنين قابل قبول نيست، چه مرتكبين آن دولت و يا عاملان آن يا اعضای خانواده يا غريبه ها باشند، و اين كه چنين عملی در منظر عموم يا در حوزه ی خصوصی، در زمان صلح يا درگيری صورت پذيرد.
چارچوب های سياسی و حقوقی بين المللی، منطقه‌ای و ملی ايجاد شده كه گونه های مختلف خشونت در حوزه های عمومی و همچنين حوزه های خصوصی را پوشش می دهند. با اين حال، پيشرفت در رشد و توسعه ی چنين هنجارهای حقوقی، استانداردها و سياست ها با پيشرفتی متناسب در ميزان اجرای آنها همراه نبوده است. سطح اجرايی آن در همه جای دنيا همواره ناكافی و نامتناسب بوده است.

دولت ها وظيفه دارند تا از زنان و دختران عليه خشونت حمايت نموده و مرتكبين آن را پاسخگو ساخته و برای قربانيان عدالت و غرامت را فراهم سازند. عدم موفقيت در تأمين اين وظايف امری غير قابل قبول است. هنگامی كه دولت قادر نباشد مرتكبين به چنين اعمالی را پاسخگو سازد و هنگامی كه جامعه آشكارا يا به طور ضمنی از چنين نقض و خشونتی چشم پوشی كند، معافيت از مجازات نه تنها مشوق سوء استفاده ی بيشتر بوده بلكه اين پيام را به همراه دارد كه خشونت مردان عليه زنان امری پذيرفته شده و طبيعی است. نتيجه ی آن نيز محروم كردن هر كدام از قربانيان/نجات يافتگان از عدالت و همچنين تقويت و ترويج نابرابری جنسيتی است.

رفع خشونت عليه زنان همواره يكی از جدی ترين و فوری ترين چالش های عصر حاضر است. هر كسی در زمان رويارويی با چنين خشونتی وظيفه دارد اقدامی انجام دهد. هر كدام از ما وظيفه داريم تا از محيط های سياسی و اجتماعی حمايت و آنها را پايدار سازيم كه در آن خشونت عليه زنان و دختران جايی ندارند؛ جايی كه دوستان، اعضای خانواده، همسايگاه، مردان و زنان، برای بازداری مرتكبين چنين اعمالی مداخله نموده و آن را بدون مجازات باقی نمی گذارند.
يك پانل بحث و گفتگو در اين رابطه موضوع بيانگر مشاهدات رسمی سازمان ملل مدت از روز جهانی زن در ٨ مارس ٢٠٠٧ خواهد بود. اين پانل به بررسی عملكردهای مطلوب و نمونه هايی از راه حل های وی‍ژه برای ريشه كنی و رفع خشونت و پايان دادن به معافيت مرتكبين آن از سطوح جهانی و محلی خواهد پرداخت. بحث و گفتگوی پانل نشانگر جنبه های مختلف اين مسئله از چشم انداز نمايندگان مجلس، مقامات اجرايی قانونی، جامعه ی مدنی و رسانه ها خواهدا بود.