زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

  فرزانه ناز لکه شمال

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت 38

   گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

  در شورای ملی جناح رادیکال شامل میرغلام محمد غبار، داکتر عبد الرحمن محمودی، گل پاچا الفت، عبد الحی حبیبی، خال محمد خسته، نظر محمد نوا، محمد کریم نزیهی، عبدالاول قریشی، سید محمد دهقان و شماری دیگر که تعداد شان به سی نفر میرسید ضمن انتقاد شدید بر بعضی از شیوه های برخورد ماموران دولت  

نزاع سیاسی است نه حقوقی و فنی

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 خدای لامتناهی و فیلسوفان یاغی

  در نظر برونو جهان دارای روح است و عقل اصل روح جهان است و هر چیز زیر تاثیر و مشمول شناخت عقل است . غیر از روح جهان و عقل ، عنصر سوم در جهان ، ماده است که منفعل نیست بلکه فعال است یعنی ماده ای متغیر و معتبر . اوحاد ریز تشکیل دهنده طبیعت و جهان ، مونادها هستند  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

ژئوپلیتیک آمریکا: افغانستان و کنترل چین

 یوتلیترینیسم و انتخابات آزاد

 

 

نظامی ترین کشور دنیا

مکاتب پایانی فلسفه بورژوایی

  عناصر فلسفه زندگی در تمام جریانات فلسفه امپریالیستی مانند فنومنولوگی ، پراگماتیسم ، و اگزیستنسیالیسم مشاهده میشوند . پیشگامان فلسفه زندگی غیر از نیچه و رمانتیکهای آلمان ، شلینگ ، کیرکگارد ، و شوپنهاور هستند .شلگل از بحران دوره رمانتیک ، عنوان فلسفه زندگی را خلق کرد . نمایندگان نوع جدید آن غیر از دیلتای و برگسن ، زیمل ، اویکن ، اسپنگلر ، گلاکس ،میش ، و فرایر هستند .  

  غور و غوصی در بحر جناب

 

  حقایقی در مورد تستوسترون ،هورمون جنسی مردان

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Tuesday, 16 September 2014