زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

zendagi_com@hotmail.com

فرهنگی ، ســیاسـی ، اجــتماعی، فلسفی

 

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV


 تلويزيون يک


 تلويزيون طلوع

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

آهنگ زیبای  باهمیم  

تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت 40

   گفت و شنوند  فرید سیاوش با داکتر اکرم عثمان صاحب نظر مسایل افغانستان

 

احزاب سیاسی  با شکل و شمایل جدید از موالید جوامع مدرن است.در گذشته تشکل های سیاسی چه از نظر ساخت تشکیلاتی و چه از نظر مضامین فکری مبتنی بر مختصات جوامع ماقبل مدرن بودند.  شما تناقض بین وجه تیوکراتیک  و وجود دموکراتیک  راچگونه می بینید؟

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

هگل و مارکس

  مفهوم بسیار ساده واگشت دیالکتیکی مقدم بر مونیسم روح هگلی تا مونیسم ماتریالیستی مارکس چه بسا دست خوش تجدید نظر شده باشد. این امر، مضمون از خودبیگانگی و استیلا آن است که اکنون محل بحث ما است. در حقیقت این مضمون الهام بخش آثار اولیه مارکس بوده است. اما در این میان فراز و فرودی به چشم می خورد، و نسل بعد از اگزیستانسیالیست ها نیز متوجه مسائل عظیم ساختاری شد که برسرمایه مارکس و منطق هگل حاکم بود.  

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

آموزش الکترونیکی

سرمایه دای پایان تاریخ نیست

 

 

پایگاه نظامی آمریکا در آفریقا؛ تنش زا و بحران ساز

مردی موترسایکل سوار

چرا انسانها خواب می بینند

نوشیدنی معجزه آسا کشنده سلول های سرطانی

 نفس تنگی( آسم) چیست؟

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

تاریخ پایان نیافته

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

30
 

 Updated Saturday, 11 October 2014