داکتر خاکستر

 

ذوق نهفته بالا نشینان

در پاسخ جناب ابراهیمی

 

نژاد باوری

 

از شرم باید آب شوم اگر نژاد باوری  را ,مبنا ی استدلال کنم  جناب "ابراهــــــــــیمی"  .کجای آن نبشته به فروزنی"هزاره"

های بلند همت , که گروگان چند قداره بند جهادی نما شده بودند , پرداخته است.کو زبانی و کو بــــیانی که"واقع" را باژگونه

کند و فسخ عین .من نخواسته ام "ایجاد تفاوت" بکنم تا به "دگرگونی "بی انجامد .تمنا دارم آن سیاهه  را که"نه خــــــــطی ز

خون ارغوان  " ونه " زه سنبل سایه بان " دارد و به هیچ "بتی " مانند نیست ,بار دگر بخوانید ,به وجه مثبتی خواهید دــست

خواهید یافت.

 

و اما نبی زاده

 

چنانکه گفته اید  با جناب "نبی زاده " از ورای نبشته ها آشنایید ,همین و بس .این ظاهرا کافیست.اما بیایید من رخـــــــــــنمای

دیگری را به شما بازگو میکنم , رخنمای استحاله و گذر به نژاد باوری را . ایشان  زمانی منــــــــبع اعتباری بودند در درون

"حزب وطن "  و سمت بلند بالایی داشتند ,و ظاهرا  فرا نژادی و فرا زبانی می اندیــــــــــــــشیدند , آخر اینان نه به نژاد نه به

ملت که  به " انتر ناسیونالیزم" می اندیشیدند و آن "ریشوی آلمانی" برایشان مـــــــــــــنبع استدلال بود,چنانکه  برای این کمترین

عالم نیز . پس از فرو ریزی  بود که آگه به " ذوق نهفته " این اقایان گشتم و گشتند.مـــــــــیل به "رفتار قومی" و "زبان گرایی"

 و "سره سازی " . "نبی زاده" تنها نیست ,چند سمت گرای  "جنوب زاده "نیز  که زمانی "رفــــیق" همسوی  او بودند ,بسان           دو خط موازی اما در تقابل با هم , با او در حرکتند , از این است که نوشتم " ذوق نهفته این آقایان".من هرگز فرمان "چگونه اندیشیدن " نداده ام ,من کوشش به بیرون ریزی "تنافض رفتاری " ایشان کرده ام.آخرین مورد آن "همین ادم ,همـــین لایق" بود

که "رو به بی جانبی" دارد.اینان درست خلاف آنچه که می اندیشیدند حرکت میکنند.ایشان میخواهند در هیت روشنگر"سر خوان "شوند,سر خوان هزاره های که زمانی در برابر آنان به نحوی جنگیده بود.عزیز من گاهی به فرصت طلبی اندیشیده اید ؟

 

 

و اما مزاری

 

چه برنجید یا نرنجید آن "ریشوی افغانی " را من در پهلوی سیاف  ,مسعود,گلبدین و ملا عمر میگذارم ,همین .چند شعار ظاهرا

دل فریب او , دراین "جامعه شب زده "  نه امید زا است و نه منبه حرکت.نحو مرگ او تاسف باربود اما مرگ چند هزار جوان

هزاره را درپای کی بنویسیم ؟ و مرگ چند هزار جوان قندهاری  ومرگ چند هزار ازبک و پنجشیر زاده  را در پای کی؟من

مرگ "هـــــــابیل " را فقط بدست "قـــــــــــــــابیل " میدانم ,شما چطور ؟

 

اشاره ها :

 

ــ جناب ابراهیمی  شاکی از نبشته شده اند زیر نام " استحا له " که در سایت پندار ماه ها قبل نشر گردیده است.

http://www.pendar.eu/

ــ  هر کبوتر می پرد زی جانبی \ وین کبوتر جانب بی جانبی .  بگمانم از سنایی \اشاره به رفتار سلیمان لایق

ــ ریشوی المانی :اشاره به کارل مارکس معبود جناب نبی زاده در گذشته

ــ ریشوی آلمانی :اشاره به عبد العلی مزاری ,معبود کنونی جناب نبی زاده ,که  در یک بازی ناجوان مردانه

,بدست طالبان افتاد و فجیعانه به قتل رسید.