ایسم ها از دیدگاه طنز

   فرض كنيد دو گاو شيري داريد. چه مي كنيد ؟

سوسياليسم :   يكى را نگه ميداريد . دومى را به همسايه ى خود مى دهيد !
كمونيسم :   هر دو تاشان را به دولت ميدهيد تا شما و همسايه تان را در شيرش شريك كند .
فاشيسم :   شيرش را به دولت ميدهيد . دولت آنها را به شما ميفروشد !
كاپيتاليسم :   هر دوى آنها را ميدوشيد . شيرشان را بر زمين ميريزيد تا قيمت ها همچنان بالا بماند .
نازيسم :   دولت بسوى شما تير اندازى ميكند و هر دو گاو را صاحب ميشود .
آنارشيسم :   گاو ها شما را مى كشند و همديگر را ميدوشند !
 آپارتايد :   شير گاو سياه را به گاو سفيد ميدهيد . ولى گاو سفيد را نمى دوشيد !
دولت مرفه :   آنها را ميدوشيد . بعد شيرشان را به خودشان ميدهيد تا بنوشند !
بوروكراسى: براى تهيه شناسنامه آنها ، هفده فرم را در سه نسخه پر ميكنيد ، ولى وقت پيدا نمى كنيد شير گاوها را بدوشيد !
سازمان ملل :   فرانسه دوشيدن شان را وتو ميكند . امريكا و انگليس شير دادن گاوها به شما را وتو ميكنند . نيوزلند راى ممتنع ميدهد !
ايده آليسم :   ازدواج ميكنيد . همسر شما آنها را ميدوشد .
رئاليسم :   ازدواج ميكنيد . اما هنوز هم خودتان گاوها را ميدوشيد .
جمهورى اسلاميسم :   حرام است به پستان گاو ماده دست بزنيد !!
فيمينيسم :   حق نداريد شير گاو ماده را بدوشيد . گاو نر اشكالى ندارد !!
پلوراليسم :   يكى شان ماده است يكى شان نر . از هر كدام شير بدوشيد فرقى نميكند !
ليبراليسم :  آنها را نمى دوشيد . چون به آزادى شان لطمه ميخورد . !
دموكراسى مطلق :   از همسايه تان راى ميگيريد كه آنها را بدوشيد يا نه ؟؟!!
 

 

گيله مرد