نامهء سرگشاده

بخاطر رهايی احمدغوث زلمی


عنوانی رييس جمهور دولت اسلامی افغانستان

------------------------------
مورخ      /     ميزان     / 1388

جلالتمأب محترم حامد کرزی ريیس جمهور افغانستان!

نخست از همه سلامت وسعادت جناب عالی را از بارگاه ايزد متعال نيازمنديم.

طوریکه جناب شما آگاه اند،  الحاج احمد غوث زلمی ، ژورنالیست با تجربه و شناخته شده کشور در پی توطئه  گروه محافظه کار و تمامیت خواه  به جرم ! نشر ترجمه قران کریم از عقرب 1386 ( نوامبر 2007 عیسایی ) بدینسو از حق آزادی و فعالیت فرهنگی  ـ ژورنالیستی محروم  و در زندان بسر میبرد.

جریان بازداشت و شیوه عمل دادگاه ها نشان داد که تصمیم در مورد محکومیت احمد غوث زلمی تسلیم طلبی در برابر اراده بخش کوچک  توطئه گر و ارتجاعی روحانیون میباشد که خواستار امر ونهی بر اندیشه و اراده انسانهای وطن بوده و هیچگاهی دشمنی بی پرده شان در برابر دموکراسی ، آزادی عقیده و بیان و اصول پذیرفته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر را پنهان نداشته اند، ما همه انسانیم و هیچ انسان خالی از اشتباه نیست و هر اشتباه کننده سزاوار عفو و سرزنش بوده میتواند نه سزاوار قتل  عمر قید.

از آنجایکه افغانستان و جناب شما خود را متعهد به اصول دموکراسی و مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر میدانند ، ما امضا کننده گان در پای این نامه از جناب شما منحیث ريیس جمهور افغانستان که صلاحیت رهایی الحاج احمد غوث زلمی از حبس وپایان بخشیدن به شرایط رقتبار زندان در دست شماست ، مراجعه و تقاضا  مینمایم تا از اتوریته و صلاحیت های قانونی  تان استفاده و زمینه رهایی  آقای زلمی را فراهم نموده بدینگونه به توسعه دموکراسی ،آزادی عقیده و بیان در افغانستان یاری رسانید.

ما باور داریم که هرگاهی سوَ نیت وتوطئه ای برای بد نام سازی و در بند کشیدن احمد غوث زلمی در میان نمی بود ، ارگانهای مسوؤل میتوانستند با تکیه بر اصولی خردورزی و عقلانیت و با مراجعه به مترجم ویا شخص ناشر این اثر معضل را حل  و از بدنام سازی جامعه مدنی و روشنفکران پر تلاش و وطنپرست افغانستان از یک سو و ارگانهای ذیربط  کشوراز طرف دیگر جلوگیری نموده و دامنه ماجرا بدین رسوایی نمی کشید.

  در اخیر یکبار دیگر از نام نهاد ها و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی افغانستان از جناب شما  صمیمانه تقاضا مینمایم  تا خبر رهایی احمد غوث زلمی را هرچه زودتر به گوش خانواده موصوف،  جامعه فرهنگی ، ژورنالیستان وهمه آنهای که به کار خلاق فکری مصروف خدمت به وطن و انسان  میباشند  برسانید.

با تجدید احترامات فایقه   

  

لیست امضا کننده گان این معروضه ضمیمه است
 

شماری از نهاد ها، کانون ها وشخصيتهای فرهنگی وسياسی افغان

 مقيم اروپا، امريکا وآستراليا
 

امضاء کننده گان:

الف:

فهرست شماری ازشخصيتهای ايکه قبلاً جهت امضاء تيلفونی يا مسقيم توافق نموده اند:

 
 
 داکتر اکرم عثمان ادیب و نویسنده 1
 استاد لطیف ناظمی  ادیب ، شاعرو نویسنده  2
داکتر اسدالله حبیب ادیب ، شاعرو نویسنده  3
احسان لمر نویسنده  4
 جلال نورانی شخصیت فرهنگی کشور 5
 پوهاند داکتر عظیم 6
جمیله زمان انوری نطاق ورزیده سابق رادیووتلویزون افغانستان 7
 خانم مهر انگیز ساحل شاعر ونويسنده. 8
 خانم  فریبا آتش شاعر، ژورنالیست  ونويسنده. 9
 خانم عزيزه عنايت شاعر ونويسنده. 10
  فضل الرحیم رحیم ژورناليست آزاد. 11
 نجيب الله بريد شاعر ونويسنده ومدير مسوؤل جريده پرستو ها 12
 يوسف هيواد دوست ژورنالست آزاد. 13
  خانم  ذکیه کهزاد گوينده مؤفق کشور 14
 نبيله شاعر. 15
  صالحه رشيدی چهره اجتماعی وفرهنگی. 16
 زلمی حسينی نطاق وگوينده راديو تلويزيون . 17
 عنايت الله پويان شاعر وچهره فرهنگی. 18
محترم عبدالله افضلی ژورنالیست 19
 محترم محمد کریم استالفی شاعر ونویسنده 20
محترم عتیق شاهد کارتونیست 21
محمد ناصر ارین گرداننده ء تلویزون پنجره اروپا 22
 یاسمین قاری ژورنالیست 23
 خاطول فقیری همنورد شاعرونویسنده 24
 پروفیسور محمد امین سرور 25
 استاد وکیل نشاءت ژورنالیست وپیکر تراش 26
 سید رای زورنالیست 27
 نبیله یعقوب گرداننده موفق تلویزون 28
 دکتورس زرمینه توخی 29
 داکتر فيض ايماق نطاق وشخصيت فرهنگی 30
 آقا سعيد نيسان مشاور بنياد ژورناليستان درمينسی کانادا 31
 سيد حکيم حکيم رييس نماينده گی بنياد ژورناليستان در آسيای ميانه 32
 خان آقا سرور رييس نماينده گی بنياد ژورنالستان در کانادا 33
 محمد ابراهيم حبيب زی رييس اتحاديه هنرمندان افغانستان 34
 قاصد مالیار شاعر 35
استاد یوسف پناه شاعر 36
پوهندوی بصیر سمیر 37
یوسفزی  شاعر 38
محمد امین فروتن  نویسنده و ژورنالیست فعلأ مقیم هالند 39
نور الدین همسنگر  شاعر، نویسنده و ژورنالیست آزاد  40
 رحیم غفوری  نویسنده 41
فرید اروند  شاعر 42
نعمت حسینی  نویسنده از المان 43
قاصدملیارشاعر 44
اکرم یاری نویسنده وچهره فرهنگی 45
غلام حسن ارزگانی رئیس انجمن فرهنگی نی ، شاعر و شخصیت فرهنگی 46
 محمد ناصر طهوری شاعر و نویسنده 47
 انجیلا پگاهی شاعر و نویسنده 48
 محمد عتیق پاخون نویسنده و فعال سیاسی 49
همایون مروت کارگردان وهنرپیشه سینما 50
ظاهرهویداهنرمندچندبعدی کشورما 51
استادالفت آهنگ  هنرمندمحبوب کشورما  52
سلماهنرمندمحبوب کشورما 53
رحیم جهانی هنرمندمحبوب کشورما 54
قمرگل  هنرمند محبوب کشورما 55
استادشاه ولی هنرمند محبوب کشورما 56
استادمنگل هنرمند محبوب کشورما 57
چترام هنرمندمحبوب کشورما 58
شمس الدین مسرورهنرمندمحبوب کشورما 59
مشعل ترنم خانم پرستو آواز خوان شهير  60
 رحیم مهریار آواز خوان شهير. 61
ذبیح اله روح انگیز هنرمندمحبوب کشورما 62
استادمحمداسحق  شناشاعرورزیده  کشورما 63
وحیدقاسمی هنرمندمحبوب کشورما 64
روح اله روءین هنرمندمحبوب کشورما 65
ببرک وساهنرمندمحبوب کشورما 66
خوشحال سدوزی هنرمندمحبوب کشورما 67
تیمورشاه سدوزی هنرمندمحبوب کشورما 68
احمدضیاوزیری چهره فرهنگی ازکابل 69
نصیراحمداحمدی چهره فرهنگی 70
حیدرسلیم هنرمندمحبوب کشورما 71
وحیدمستمندی ژورنالیست آزاد 72
بانوفهیمه  ژورنالیست آزاد 73
قاسم یعقوبی ژورنالیست آزاد 74
انجنیردین محمددین دوست 75
حکیم اطرافی ژورنالیست آزاد 76
نعيم رحيمی نويسنده وچهره سياسی. 77
 انجنير کريم تنوير کارگردان و رييس انجمن سينما گران درهالند.  78
 صبور توفان هنرمند سينما وتياتر 79
 خانم مينا مير عضو هيأت تحرير فصلنامه بانو. 80
 خان آقا سرور هنرمند تياتر وسينما. 81
 خانم مزيده سرور هنرمند تياتر وسينما. 82
   انجنير محمد اسلم ابوی   83
 اجمل هنرمند تک نواز   84
 الطاف حسين سرآهنگ هنرمند شهير کشور. 85
 شريف غزل هنرمند شهير کشور. 86
 فاروق زرنگ کمره مين ورزيده کشور. 87
 فواد ويلن نواز  88
 ستوری منگل هنرمند تياتر وسينما 89
 يار محمد آواز خوان شهير کشور. 90
 کبير کمال چهره سياسی، نويسنده وشاعر. 91
 مشفق هاشمی هنرمند وآواز خوان کلاسيک. 92
 مسافر چهره فرهنگی وشاعر. 93
 محشر ستار نواز شهير. 94
 عبدالوهاب مددی هنرمند وکارشناس موسيقی. 95
 داکترممتاز هنرمند و چهره فرهنگی. 96
 احمد شاه مستمندی آواز خوان  97
 فواد رامز آواز خوان 98
 پرويز آواز خوان  99
 روف کندهاری آواز خوان. 100
 يوسف رويان دايرکتر  فلم از لندن. 101
 رحيم غفاری آواز خوان  102
 لطيف ننگرهاری آواز خوان. 103
 استاد فضل سينماگر از لندن. 104
 بصير حيدر هنرمند سينما. 105
 مسحور جمال آواز خوان برجسته وشخصيت هنری وفرهنگی کشور. 106
 فرهاد دولت زی آواز خوان. 107
 زلمی آراء هنرمند وکميديسن مشهور کشور. 108
 حميده عبدالله هنرمند شهير. 109
 حاجی کامران هنرمند شهير. 110
 حميد  گلستانی آواز خوان. 111
 محبوب الله محبوب آواز خوان. 112
 مرتضی بايقراء هنرمند تياتر. 113
  احمد ضياء رشيدی آواز خوان. 114
 شکيب رشيدی هنرمند. 115
 عزيزالله هدف هنرمند  116
 کريم لمر آواز خوان. 117
 حاجی خليل صديقی رباب نواز. 118
 نور صديقی طبله نواز. 119
 حميد الله کاکوزی آواز خوان. 120
 فرقان حميدی هنرمند وچهره فرهنگی. 121
 طاهر شباب آواز خوان. 122
 جليله توخی نطاق ورزيده راديو وتلويزيون افغانستان. 123
محترم مختار کبیری هنرمند 124
احمد مسوول بخش تخنیکی  برنامه پینجره اروپا 125
سید حکیم سپاس تلویزون پامیر 126
دنیا پرکا گرداننده تلویزون پامییر 127
علی هاشمی مسوول بخش تخنیکی تلویزون مادر 128
کنشکا شجاع هنرمند 129
خلیل الله شجاع شاعر 130
صدف شجاع 131
بانو افسانه هنرمند 132
   فوزیه میتراگوینده ونطاق برجسته رادیووتلویزون 133
   نصیرالقاص هنرپیشه وکارگردان سینما ازآلمان 134
  فتح الله پرند هنرپیشه سینما 135
   فضل احمد مایل سینماتوگرافیست  136
  صابره آرش هنرپیشه سینما 137
   عبدالحبیب قاری فیلمبردار 138
   فریبا شمال ژورنالیست و شخصیت فرهنگی 139
    تیمورشاه حسن زورنالیست 140
   احمد شاه حسن هنرمند 141
   وحید صابری هنرمند  اواز خوان 142
   ذکی قیص دایرکتر و سینماگر 143
   محمد امان کوشان نویسینده 144
   عبید ورکزی متثدی تلویزون در کانادا 145
   سید نسیان کارمند رادیو تلویزون 146
   عمر خطاب تلویزون پیام  افغان 147
   حاجی محمد کامران هنرمند تیاتر 148
   ستار سنجر سینما گر 149
   عزیز گندمی رسام ورزیده از کابل 150
   احمدمریدآوازخوان ازفرانسه 151
   استادحسین بخش آوازخوان 152
   محترمه هنگامه هنرمندشهیرکشور 153
   ویس سرور 154
   ولیدسرور 155
   وحیدسرور 156
   وژمه سرور 157
   قیس سرور 158
   مزیده سرور 159
    انجینیر عبدالعظیم راهی فعال سیاسی 160
    نومیالی داودهنرمندتیاتر 161
    ذبیح اله انیل هنرمندتیاتر 162
    بصیراصیل هنرمندتیاتر 163
    جمشیدجمشیدی هنرمندتیاتر 164
    نوراحراری هنرمندتیاتر 165
   وحیدفروغی هنرمندتیاتر 166
    استادمهوش هنرمند شهیرکشورما 167
   استادشهروان هنرمند شهیرکشورما 168
   عبداله شادکام  هنرمند محبوب کشورما 169
   سیماترانه هنرمند محبوب کشورما  170
وجیه رستگار هنرمند کشورما 171
   فریدرستگارهنرمند کشورما 172
 مشتاق احمد نوری سخنگوی بنياد ژورناليستان افغانستان 173
غوث الدين مير رييس کانون فرهنگ افغان در اتريش و 174
مسوؤل انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا. 175
 صديق وفا معاون اوّل اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند و 176
 شخصيت سياسی و فرهنگی. 177
 انجنير عبدالقادر مسعود شخصيت سياسی و فرهنگی. 178
 زلمی رزمی رييس شورای مهاجران افغان در آلمان و مدير مسوؤل نشريه تصوير 179
فتاح محمد عضو کلوب قلم افغانها در استاکولهم و مسوؤل تخنیکی سايت فردا 180
 بانو صالحه وهاب واصل شاعر ونويسنده. 181
 ذبيح الله امانيار آواز خوان وژورنالسيت آزاد. 182
 ظاهر ملک بابا شخصيت سياسی وفرهنگی.  183
 نسيم سحر معاون انجمن افغان ها در سويدن. 184
 انجنير اسماعيل جمشيدی رييس فدارسيون بيرون مرزی شطرنج  185
 مصطفی روزبه مدير مسوؤل ماهنامه فرهنگی وسياسی وويب سايت مشعل. 186
 سراج الدين اديب  شخصيت سياسی وفرهنگی و مسوؤل وبگاه های روشنايی واديب 187
 بشير دژم آواز خوان ومعاون پيشين موسيقی اتحاديه هنرمندان افغانستان. 188
 اسماعيل فروغی ژورناليست آزاد. 189
 دوکتور صلاح الدین (سعیدی  سعید افغانی) مسوؤل مرکز مـطالعات سـتراتیژیکی افـغانستان 190
 عبدالرب ابراهیمی از انجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا. 191
 زلمی نصرت مهمند چهره سياسی واجتماعی 192
 سمیع دوست فعال سیاسی ازالمان. 193
  ظاهر افشار  فعال  فرهنگی  سویدن 194
  ملیحه تصمیم  فعال  فرهنگی    سویدن 195
  انجنیر ناصر سکندری  فعال  فرهنگی سویدن 196
 داکتر غلام محمد ( اسد)  محسن زاده مدير مسوؤل نشريه انديشه و  ریس بنیاد فرهنگی اوستا  197
 خانم نسرین فروغ  مسوؤل سايت پرستو های مهاجر. 198
 حسيب الله مير. 199
 عبدالله از اتريش. 200
 حاجی احمد غوث برادر غوث زلمی 201
 داکتر عبدالله   202
 هاتف ابراهيمی چهره فرهنگی 203
  اکبری شخصيت سياسی وفرهنگی. 204
 همايون ارغنديوال شخصيت اجتماعی 205
 شاه محمود ارغنديوال چهره سياسی واجتماعی. 206
 پروين ارغنديوال چهره اجتماعی. 207
 اجمير چهره فرهنگی از لندن. 208
 احمد چهره اجتماعی از لندن. 209
 عنايت چهره اجتماعی از لندن. 210
 تيموری چهره فرهنگی. 211
 البرز شخصيت سياسی  212
  جنرال حفيظ رنحور پيلوت 213
  عبداالله فقير زاده چهره سياسی 214
 فريد فضل چهره سياسی. 215
 فريد برهان چهره سياسی وفرهنگی. 216
 نورمحمد آرين چهره سياسی وفرهنگی. 217
 خليل ياقوت چهره فرهنگی. 218
 غفور مسعود چهره اجتماعی 219
 جنرال خليق چهره اجتماعی. 220
 انجنير حسن چهره اجتماعی وسياسی. 221
 خيال محمد کتوازی چهره سياسی وفرهنگی. 222
 انجنير کامران سابق رييس عمومی تخنيکی راديو تلويزويون افغانستان. 223
 ناهيد صديق علومی عضو هيأت تحرير فصلنامه بانو  224
 تهمينه وفا.  225
 اکليل وفا. 226
 سودابه وفا. 227
 نعمت الله رادمل چهره سياسی. 228
 نور آغا چهره سياسی. 229
 داکتر نثار احمد صديقی شخصيت سياسی. 230
 ظاهر سپاس شاعر  231
 عمر رامز چهره اجتماعی. 232
    حنیف یوسفی همکار کمپنی (لف اِن لایف) 233
 غوث رامز  234
 احمد شاه پويا چهره سياسی واجتماعی. 235
 داکتر شيوا چهره اجتماعی. 236
  237
 حسن ضمير چهره سياسی وفرهنگی. 238
 عبدالحميد احمد يار چهره حقوقی. 239
 انجنير سيد عبدالحسن چهره اجتماعی. 240
 سيد عمر آغا چهره سياسی واجتماعی. 241
 سيد صادق عالمی چهره اجتماعی. 242
 داکتر هادی چهره اجتماعی. 243
 احمد چهره اجتماعی. 244
 نعيم سادات چهره اجتماعی. 245
 عباس حسن چهره اجتماعی. 246
 ياسين علوی چهره اجتماعی. 247
 استاد صمد چهره اجتماعی. 248
 انجنير سليم جارمل چهره اجتماعی. 249
 شعيب اسحق زی چهره سياسی اجتماعی. 250
 شهاب ناشر چهره فرهنگی از امريکا. 251
  نوری چهره فرهنگی . 252
  ولی منگل گرداننده سايت رشتياو چهره سياسی وفرهنگی. 253
  امين الله کتوازی چهره سياسی وفرهنگی. 254
 نجات چهره فرهنگی واجتماعی. 255
 استاد محب شنواری چهره سياسی وفرهنگی از آلمان. 256
 عبدالودود غفاری چهره اجتماعی. 257
  محبوب غفاری چهره سياسی واجتماعی. 258
  محمد شريف يعقوبی چهره اجتماعی  259
 عبدالوهاب فايز چهره فرهنگی. 260
 شفيق احمد صمدی چهره اجتماعی. 261
 هاشم منگل چهره سياسی اجتماعی. 262
 انجنير صلاح الدين چاردهی وال. 263
  سليمان چاردهی وال فعال جوانان. 264
 عثمان چاردهی وال فعال جوانان. 265
 حميد جبيبی چهره اجتماعی. 266
 حبيب الله مالکيار از ناروی. 267
  رومان منگل فعال جوانان. 268
 سهراب منگل فعال جوانان 269
 اقبال منگل    فعال جوانان 270
 داد محمد نوزادی چهره فرهنگی و اجتماعی. 271
 محمود کامن آواز خوان. 272
 نور محمد سلطانی فعال سياسی واجتماعی. 273
 انور انصاری چهره فرهنگی واجتماعی. 274
 گنج شام چهره سياسی اجتماعی. 275
 داکتر خوشحال مکمل چهره فرهنگی واجتماعی. 276
 محمد رحيم صديقی چهره اجتماعی از ناروی. 277
 رؤف صديقی چهره اجتماعی. 278
 غنی صديقی چهره اجتماعی . 279
 يعقوب صديقی چهره اجتماعی. 280
 استاد کريمه جان چهره اجتماعی. 281
 افضل بهار چهره سياسی واجتماعی از ناروی. 282
 وارث خان چهره اجتماعی از ناروی. 283
 فريد سياوش گرداننده سايت زنده گی و چهره سياسی وفرهنگی. 284
 قدير اسحق زیچهره سياسی واجتماعی. 285
 سيف الدين زلمی چهره اجتماعی. 286
 رفيق نوند چهره فرهنگی واجتماعی . 287
 صمد مومند چهره سياسی وفرهنگی. 288
 محمد نظر عمر چهره سياسی از امريکا. 289
 عبيدالله حسين زايی چهره اجتماعی از کانادا. 290
 زبير شيرزی چهره سياسی ازآلمان. 291
 عنايت گردانی چهره سياسی وفرهنگی. 292
 زلمی دامون چهره سياسی. 293
 نظر سرمند چهره سياسی واجتماعی. 294
 غلام ربانی چهره سياسی واجتماعی. 295
 فاروق پاسدار چهره سياسی واجتماعی. 296
 قاسم آسه مايی چهره سياسی از دنمارک. 297
  جنرال عزيز حساس کارشناس امور نظامی. 298
  عبدل چهره سياسی واجتماعی. 299
 حسن نير بيات چهره فرهنگی واجتماعی. 300
 سمير نير بيات  301
 داکتر خاتول محمود بيات. 302
 سليم احمد نير بيات. 303
 بصير احمد نير بيات.   304
 صميم نير بيات. 305
 هما نير بيات. 306
 سميرا نير بيات. 307
  داکتر اجمل . 308
 غفار اکبری از ناروی چهره اجتماعی. 309
اکبر اکبری از کانادا چهره اجتماعی. 310
 ستار طوطاخيل از کانادا چهره اجتماعی . 311
  نجيب کامل چهره اجتماعی. 312
 وکيل صابر چهره اجتماعی. 313
  صبور رکين چهره اجتماعی از امريکا. 314
 مولانا کبير فرخاری چهره سياسی واجتماعی. 315
 عبدالباقی پرتو چهره اجتماعی از ماسکو. 316
 داکتر همدرد جهره سياسی واجتماعی از ماسکو. 317
 سيد طاهر شاه پيکارگر چهره سياسی واجتماعی. 318
 عبدالرزاق طلوع  چهره سياسی. 319
  هاشم زحمت چهره سياسی 320
 خليل آگاه چهره سياسی اجتماعی. 321
   خانم زليخا پوپل فعال امور زنان. 322
  محمد ناصر کندزی چهره اجتماعی. 323
  خانمحمد يعقوبی چهره اجتماعی از کانادا . 324
 عبدالحی چينزايی از امريکا. 325
  محمد آصف دين چهره سياسی از کانادا. 326
  محمد داوود وطنيار چهره سياسی از کانادا. 327
  ماما توريالی چهره فرهنگی از لندن. 328
 حاجی يونس چهره اجتماعی  از لندن 329
  طلا پامير چهره سياسی وحقوقی. 330
 واحد آواز خوان آماتور  331
 ذکريا جهره سياسی واجتماعی. 332
 ظاهر پشتون چهره فرهنگی از لندن. 333
  داکتر زهير چهره اجتماعی.  334
 محمد علی حدران چهره اجتماعی. 335
 احمد ياسين وزيری چهره فرهنی واجتماعی. 336
 فرهاد مسعود از بلجيم.  چهره اجتماعی. 337
 ويس مسعود از بلجيم.  چهره اجتماعی 338
 ظاهر مسعود  از بلجيم.  چهره اجتماعی 339
  ببرک مسعود از بلجيم.  چهره اجتماعی 340
 مريم بلوچ چهره اجتماعی. 341
 بشر دوست چهره سياسی واجتماعی از لندن. 342
 يار محمد آراشيد رييس انجمن کلتوری افغانه در شهر زندام. 343
 داوؤد اسعد چهره سياسی اجتماعی. 344
  انجنير حبيب رحمانی از دنمارک . 345
 ايمل پيروز گردانندهء سايت پيام وطن. 346
عيسی بهرام شاعر وچهره فرهنگی. 347
 منصور يوسفی گرداننده سايت نارنج گل از دنمارک. 348
 ياسين امانت شاعر وچهره فرهنگی. 349
 جمال کتوازی گرداننده سايت پکتيکا 350
 صبور نبرد چهره سياسی وفرهنگی. 351
 معصوم نبرد چهره سياسی واجتماعی. 352
 آصف نبرد چهره سياسی واجتماعی. 353
 فضل الحق غرزی لايق  354
 زمرک لايق. 355
 فيض شاغاسی کمره مين ورزيده. 356
  تابش چهره اجتماعی. 357
 حيات پيکار چهره اجتماعی. 358
 انور انصاری چهره فرهنگی واجتماعی از لندن. 359
عين الدين چهره فرهنگی واجتماعی. 360
 ربانی آريزی تجارملی. 361
 حامد چهره اجتماعی. 362
 انجنير همکار  363
 بشير مومن چهره سياسی واجتماعی. 364
  ستار بشرمل چهره سياسی واجتماعی. 365
 نسرين شهيم چهره اجتماعی. 366
 فوزيه عظميی چهره اجتماعی. 367
 روشان احمدزی چهره فرهنگی واجتماعی. 368
 زلمی جهش چهره فرهنگی وسياسی. 369
 رحمت الله مسعود چهره سياسی واجتماعی. 370
 هدايت الله مسعود   371
 سراج الدين مسعود   372
 معراج الدين مسعود 373
 نور احمد مسعود   374
 مير احمد مسعود   375
   سليم مسعود  376
 فريد مسعود  377
  فاروق مسعود 378
   ميوند مسعود 379
 رحيم لنگر   چهره سياسی واجتماعی  380
 داکتر خليل وداد چهره سياسی واجتماعی. 381
 فيصل نيکزاد چهره اجتماعی. 382
 عصمت رسا فعال اجتماعی. 383
 عزيز اسحق زی شخصيت اجتماعی. 384
 صبور اسحق زی چهره اجتماعی . 385
 ذبيح الله صديقی چهره اجتماعی. 386
 شيما صديقی  چهره اجتماعی.. 387
 پری صديقی      388
 کرشمه صديقی . 389
 رشاد صديقی  390
 جاويد صديقی 391
 فريد صديقی . 392
 لاره صديقی  393
 يلدا صديقی 394
 امين صديقی 395
 هارون صديقی 396
 اناليزه صديقی 397
 حاجی امين صديقی 398
 مينا صديقی   399
 سروش صديقی 400
 انوش صديقی  401
 داريوش صديقی 402
 امان الله صديقی  403
 نصرالله صديقی 404
 وحيدالله صديقی 405
 عنايت الله صديقی 406
  رويا صديقی  407
 هورا صديقی 408
 شريف صديقی  409
   ماه گل صديقی  410
  صفی الله صديقی 411
 اسدالله صديقی    412
  شاهپيری صديقی  413
  خالده صديقی      414
 عادله صديقی    415
 نسيمه صديقی    416
 وحيده صديقی 417
 ليلا صديقی    . 418
  گلالی صديقی   419
 روينا صديقی . 420
  پريسا صديقی  421
 رونا صديقی     422
 احمد شاه صديقی . 423
 رشتينه صديقی  424
  سروش صديقی  . 425
 حميد برنا شخصيت سياسی وفرهنگی . 426
محترم داکتر  کبیری 427
محترم نثارکبیری 428
محترم پویا 429
محترم نصیراحمد نیازمند میر 430
محترمه سونا  نیازمند میر 431
محترم مسیح میر 432
محترم بلال نیازمند میر 433
محترم تمیم نیازمند میر 434
محترم فرید شیرزی 435
محترمه تمنا شیرزی میر 436
محترمه ارینا 437
محترم مژگان مسسعود 438
محترم  محمد هاششم سادات 439
محترم منیر سادات 440
محترم مسیح سادات 441
محترمه فروزان سید 442
محترم سید 443
محترم جیلان 444
محترم وزیر دولت زی 445
محترم داکتر پاینده 446
محترم شریف 447
محترم مسعود 448
محترمه نازی 449
محترم داکتر ثفی 450
محترم محمد سرورفروغ 451
محترم فرهاد فروغ 452
محترمه ارزو فروغ 453
محترمه سارا فروغ 454
محترم غروال 455
محترم مایل شهاد 456
محترمه رویا شهاد 457
محترم پناه شخصیت سیاسی 458
محترم عبدالفرید سارنوال 459
محترم عبدالفرید غماش 460
محترم دولت زی 461
محترم جان زمانی شخیصیت اجتماعی 462
محترم سرور حبیب 463
محترم جنرال حبیب الله  حبیبی 464
محترم قیص حبیبی 465
محترم جنرال گل محمد حاحی 466
محترموحید وفا 467
محترم فرید وفا 468
محترم فیض محمد 469
محترم لعل بخشی 470
محترم رومان بخشی 471
محترم احمد نوری 472
محترمه ساجده نوری 473
محترم عطاالله اکرام پور 474
محترمه گلالی اکرام پور 475
محترم عبید اکرام پور 476
محترم عبدالصمد بهادری 477
محترم پروین بهادری 478
محترمه مریم اکرامپور 479
محترم عتیق اکرام پور 480
محترمه نجیبه اکرام پور 481
محترم سید حبیب هاشمی 482
محترم ولید هاشمی 483
محترمه فهیمه  هاشمی 484
محترمه فریبا هاشمی 485
محترم سید هاشم هاشمی 486
محترمه صدف هاشمی 487
محترمه صنم هاشمی 488
محترم خلیل نوری 489
محترم فضل الله نوری 490
محترم مصطفی عبادی 491
محترم فضل جمالی 492
محترم نورالدین حمالی 493
محترم روف حسینی 494
محترم عبدالرازق 495
محترم سید شفیق سید 496
محترم عرفان حسینی 497
محترم رضا جعفری 498
محترم احمد حسینی 499
محترم سادات حسیینی 500
زهره جویا هنرمند 501
شعون لایتنر 502
شبنم جویا 503
صدیق نادری 504
وحید نادری 505
محمد بصیر سروری 506
 شاه پیری سروری 507
 پروین  سروری 508
 مهتاب سروری 509
 وحیدالله سروری 510
 روح الله سروری 511
 منیر سروری 512
عطا محمد نیازمند 513
ریتا نیازمند 514
 عتیق نیازمند 515
الحاج ویس الدین نیازمند 516
قیص نازمند 517
بصیرانیازمند 518
دینار نیازمند 519
سجیه نیازمند 520
ذکیه نیازمند 521
مصطفی  بارکزی 522
محمد اصف بارکزی 523
محمد نعیم سروری  524
محمد نادر سروری 525
محمد اصف سروری ریئس پوست مرکزی 526
مستوره هاشمی گرداننده تلویزون مادر 527
دگروال غلام 528
انحینر ضیاگل عضو هیت تحریر فصلنامه بانو 529
ندا افشار  بنیان گذار فصلنامه بانو 530
حمید گلستانی هنرمند 531
دگروال اسحق 532
لیلما  اسحق زی 533
عبدالمتین باوری 534
عبدالبشیر باوری 535
داکتر محمد اسمعیل سها 536
سییما سها 537
سونیا سها 538
شعیب سها 539
داکتر محمد امان احسان 540
داکتر محمد سبحان احسان 541
نوریه احسان 542
نوریه نیازمند احسان 543
لیلی احسان 544
شمس الدین احسان 545
هما احسان 546
راشد احسان 547
راتب احسان  548
رامین احسان 549
رامز احسان 550
شکریه احسان 551
ضیا گل ولی 552
گلالی ولی 553
روزینا ولی 554
حشمت ولی 555
نگار ولی 556
نصرت ولی 557
داکتر محمد اصف بهادری 558
مصطفی صمدی 559
شمس صمدی 560
نظام صمدی 561
حمیرا صمدی 562
لینا صمدی 563
زهره یوسفی 564
سهیلا بکتاش 565
رامین شجاع 566
زبیر وکیلی 567
نجیبه هوتکی رئیس شورائی زنان افغان در المان 568
 سهیلا رزمی 569
 حامدرزمی 570
خاطره عتیق زاده 571
 وحیدرزمی 572
وحیده رزمی 573
 انجنییرنجیب الله زمر 574
ثریامنصوری 575
 عاطف منصوری  576
راتب منصوری 577
 ابراهیم توره  578
 ویدا توره  579
 رحیم الله رحیم  580
 حسیب رسول ازلاس انجلس  581
شهلا رسول  582
 سمع رسول 583
 فرحنازمیرزی ازاطریش 584
 نوریه هاشمی ازکانادا  585
خدیجه افضلی  586
محمدناصرمیرزی 587
 سیدعبدالله هاشمی 588
  زمری افضلی  589
  محمودرزمی آقاسیدنسیان کارمندسابقه داررادیوتلویزیون  590
  منیژه رزمی  591
  عصمت رزمی  592
دکتوراجمل رزمی 593
  انجنیرعبدالقیوم رزمی   594
  احمدنصیررزمی فلمبردار 595
  سیمارزمی  596
  ضیارزمی 597
  احمدسجادمیرزی  598
  سمیرا میرزی 599
  احدشفیعی 600
   نورالله نوری  601
 سلیم رحیم  602
   شیما رحیم 603
  لطیف سابق قهرمان بوکس 604
   قیوم نیر 605
  صلاح الدین امین  606
  انجنیرنجیب الله شمال  607
    داکتراحمدشاه حمید داکترظاهربارز 608
   عتیق الله کوهسان 609
   شفیقه حسان رئیس انجمن زنان شهرهانوورآلمان  610
   حاجی عبدالغیاث حکیمزاده  611
   محمدتمیم میرزی 612
   محمدمسیح میرزی 613
    مینا میرزی  614
   محمدسلیم میرزی  615
   میرعبدالله هاشمی 616
  وسیم رحیم  617
   لیزارحیم 618
 صمیم رحیم 619
 انجنیر  صالح اقتاش سویدن 620
    سکینه هاشمی  621
  داکتر فیض محمد صبور 622
   انجینر شمس الدین صبور 623
   هما  صبور 624
   مینه صبور 625
  داکتر ویدا امیر 626
   ویس الدین نجات 627
   قیص نجات 628
   سیما برکی 629
   ویدا برکی 630
   لیمه برکی 631
   صمد بروز 632
   نیلاب بروز 633
   سمیع بروز 634
  عاقلشاه پیمانی 635
   فاروق ودان 636
   سحر ودان 637
   ارکانجرب جنرال سخی 638
   جنرال عزیزالدین یوسفزی 639
   سمیرا یوسفزی 640
   داکتر بصیرا یوسفزی 641
   دگروال حبیب الله  قادری 642
   محمد فرید وزیری نقاش 643
   محمد نور زمانی 644
   سفیر حاحی 645
   عبدالرحمن پیمان حقوق دان 646
   عبداواحد مجددی 647
   صفی الله بارکزی 648
خیبر توخی پیلوت 649
   داکتر فهیم امیر 650
   پزویز جوان شیر 651
   یوسف یوسفی 652
   مسعود جاهد 653
   فضل الحق ملک زاده 654
   ج.اشرف زی 655
   عثمان حلیم 656
   صدیق جلیم 657
   نصیر احمد زی 658
   جاوید راهی اواز خوان 659
   خجسته جاهد 660
   ضیا جاهد 661
 حمیدفقیری 662
   داؤد اسعد مسوول اتحادیه فرهنگی افغانها در ایالت شلیزويگ هولشتین آلمان 663
عبدالواحد صلحجو (حکیمزاده) شخصیت فرهنگی وسیاسی 664
   سهیلا حکیمزاده 665
    نیلوفر فرشته  666
   صدف 667
    شکیب حکیمزاده 668
   شاهپورناکام 669
   میرویس 670
    وحید 671
   پلوشه  672
   سونیا 673
   انجنیراحمدشاه پوپل 674
   عزیزه  675
   نصیر انجنیرداودپوپل 676
   کریم 677
   عزیزه  678
   ناصر 679
   مختارنقشبندی 680
    نوید 681
    فوزیه 682
   ظهره 683
   زحل 684
   مسعوده 685
   عالیه 686
   حمیدروفی 687
   نصیر 688
    سرور 689
   صالحه 690
   نسیم رزمی 691
   یاسمین رزمی  692
  شجاع مختارزاده  693
   شیما مختارزاده  694
    میرویس مختارزاده 695
   ملکه مختارزاده  696
   هیوادمل 697
   نبیله مختارزاده 698
   محمدرفیق شریفی  699
    مختاریاسین  700
    فریدیاسین 701
    فریدالم  702
   فوزیه الم  703
   نوید آرش 704
   رامین الم  705
   ذکی رسول  706
   واسع رسول  707
   شکیلا رسول  708
   احمدشاه عظیم  709
   انجنیر نبی کوهستانی چهره اجتماعی ازناروی 710
   دگروال فریذون ازناروی 711
   عبداله بیژند چهره سیاسی واجتماعی  712
   ادریس بهار چهره اجتماعی 713
   لینابهارچهره اجتماعی 714
   نجیب عارف چهره اجتماعی 715
   جانارابهارچهره اجتماعی 716
   رحمت اله پنجشیری ازکابل 717
   عمرپنجشیری ازکابل 718
   سیدقاسم بهارازکابل 719
   سیداشرف بهار ازکابل 720
   محمد اکرم تجار ازکابل 721
   خواجه ذکریاصدیقی چهره اجتماعی 722
   میلادصدیقی چهره اجتماعی 723
   ابوبکرصدیقی چهره اجتماعی 724
   ماریاصدیقی چهره اجتماعی 725
   اشرف علم چهره اجتماعی ازلندن 726
   نذیرعلم چهره اجتماعی ازلندن 727
   عبدالروف بریالی چهره اجتماعی ازسویدن 728
   استادشیماسادات چهره اجتماعی ازسویدن 729
   رامین بریالی چهره اجتماعی ازسویدن 730
   رومان بریالی چهره اجتماعی ازسویدن 731
   فردین بریالی چهره اجتماعی ازسویدن 732
   گیتابریالی چهره اجتماعی ازسویدن 733
   مرسل بریالی چهره اجتماعی ازسویدن 734
   جنرال غلام علی اتمرازآلمان 735
   اسداتمر چهره اجتماعی ازامریکا 736
   اله محمدعسکریارچهره نظامی 737
   احمدشاه کاکر ریس شورای اجرایئوی انجمن ملی وفرهنگی افغانهای فنلیند 738
   حکیم کاکر چهره نظامی از آسترلیا 739
  عمر جان جهره اجتماعی ازسویدن 740
   بریالی جاناچهره اجتماعی ازلندن 741
   ولی چهره سیاسیی واجتماعی ازدنمارک 742
   استادگلدادچهره سیاسی واجتماعی 743
   ذکیه کاکرچهره اجتماعی 744
   ظریف چهراجتماعی 745
   عبدالواحد کاکر چهره سیاسی واجتماعی ازامریکا 746
   کرام الدین کاکر  چهره اجتماعی از لندن 747
   کنشکا عمر آواز خوان از فنلیند 748
   استادعبدالفاروق کاکر ازآسترلیا 749
   احمدشاه جان ازفنلیند 750
   انجنیر حمیدکاکرازلندن 751
   عبداله گندمی چهره اجتماعی ازاکراین 752
   الیاس چهره اجتماعی ازلندن 753
   حسام الدین کاکرچهره اجتماعی ازلندن 754
   حمید قیومی آوازخوان ازآلمان 755
   اکبررادکبتان آریانا 756
    اشرف رادچهره اجتماعی ازآلمان 757
   فران رادچهره اجتماعی 758
   اقبال رادچهره اجتماعی 759
    احدامیری چهره اجتماعی ازفینلیند 760
    عبدالرحمان کاکرچهره سیاسی اجتماعی ازلین گراد 761
هادی چهره اجتماعی ازمسکو 762
   فردین نجفی چهره اجتماعی ازدنمارک 763
    فرشته نجفی چهره اجتماعی ازدنمارک  764
    داکتر هاشم فقیری مسوول سایت نی چهره فرهنگی 765
   استادعبدالسلام کاکر ازکانادا 766
   شفقیه شهاب چهره اجتماعی ازآلمان 767
   احمدشفیق چهره نظامی ازلندن 768
   شیرمحمد چهره نظامی ازفنلیند 769
   محمدحکیم کاکرچهره نظامی 770
   انجنیرغلام قادر پوپل ازامریکا 771
   داکترغلام روحانی پوپل ازامریکا 772
    خالدپوپل چهره سپورتی ازامریکا 773
   لطیف هادی تاجرازمسکو 774
   لطف اله کاکرترجمان ازامریکا 775
   نصیراحمد مردان خطاط ازفینلند 776
غلام محی الدین محمودچهره اجتماعی ازفینلند 777
   میرمین کاکرچهره اجتماعی ازدنمارک 778
   نظراحمدچهره سیاسی هالند 779
   حسینی چهره اجتماعی ازفنلیند 780
   انجنیرصادق پوپل 781
   پشتون کاکرچهره اجتماعی ازلندن 782
   پنجشیری چهره اجتماعی ازسویدن 783
   رقیب وهاب زاده کارمندملل متحد درفینلند وعضو انجمن فرهنگی نی  784
    استادفرخنده کاکرچهره اجتماعی ازهالند 785
   پکتاش رزمپور 786
   جنرال صمدی ازفینلند 787
   انجنیرصبوررازقی ازفینلند 788
   داکترتیمورشاه کاکرازسویدن 789
   انجنیرفریدکاکر 790
   تمیم چهره اجتماعی ازهالند 791
   ولی چهره اجتماعی 792
   غفور رشیدی مدیر عمومی روزنه رادیو  793
   هاشم فقیری معاون انجمن فرهنگی نی ـ مدیر مسؤول ماهنامه نی 794
    انجنیر ضیاءالحق مومنی عضو انجمن فرهنگی نی 795
 حبیب الله مختارزاده   796
   حضرت ظریفی عضو انجمن فرهنگی نی 797
   صالحه کریم فقیری عضو انجمن فرهنگی نی 798
   انجنیر عبدالحنان تسلیم رئیس اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 799
   عبدالحمید احمد معاون اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 800
   دکتر مصافر شنواری عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 801
   حاجی امین الدین جامی زاده عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 802
رحیم صالح زاده عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 803
   غلام حضرت حمیدی عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 804
   عبدالوهاب حمیدی عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 805
   حماسه فقیری عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 806
   صابره حمیدی عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 807
نیلوفر تسلیم عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 808
   وحیده احمدی عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 809
   پشتنه شنواری عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 810
    ماریا عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 811
   نادیه عضو اتحادیه افغان های شهر نوکیا ـ فینلند 812
   پوهاند داکتر احمد شاه جلال 813
   الحاج عبدالظاهر صبوری 814
   انجینرمبارکشاه نبرد 815
   پوهنیار نسرین صافی 816
   مصطفی حنیفی 817
   استاد حنیف هاتف 818
    استاد فاروق کارمند 819
   انجینر داود قاری زاده 820
   استاد نیکیار 821
    ظا هر ناحان 822
   یاسین یوسفی 823
   عبدا لغیورراشد 824
   داکتر لظیف هیبت 825
   داکتر داود عمیم 826
    پوهنمل ابراهیم حیات 827
   داکتر احسان فایز 828
   پوهنمل عبدالرسول سعیدی 829
   داکتر داود حمیدزی 830
دگرول احمد علی 831
   زهره  832
   نبی انار دره یی 833
   نیلاب یزدان پناه 834
   جمیله 835
   مهدی حسینی 836
   سلیمان مختار 837
   الف سمیر 838
   اسفندیار رستم 839
   بیژن رستم 840
   میلاد رستم 841
   شمس الدین شمس چهره نظامی 842
شیلا عمر از کشور کنادا 843
   اجمل جمشیدی 844
   ابراهیم جمشیدی 845
   فرشته جمشیدی 846
   خاطره جمشیدی 847
   منیژه جمشیدی 848
   یوسف جمشیدی 849
   مرتضی جمشیدی 850
   مجتبی جمشیدی 851
   روژه افضل 852
   مسعودافضل 853
   تمناافضل 854
   نیک بادشاه کریمی 855
   انور کرېمی 856
   شاه محمد 857
   ایمل 858
   صالح محمد 859
   صابرخان 860
   حاجی محمد 861
   اسد اله 862
    محمد خان 863
   سيلاب خان 864
   شفیق خان 865
   فقیر محمد ودان شخصیت سیاسی و فرهنگی 866
   احمد شاه حمیدی فعال سیاسی و اجتماعی 867
   عبدالرحمن سروری فعال سیاسی 868
    دیپلوم انجینیر نثار احمد هاشمی فعال در عرصه کلتور و فرهنگ 869
    عبدالغفور فارح فعال اجتماعی  870
    محمد داود فارح فعال فرهنگی و اجتماعی  871
   خانم رابعه داودیان فعال در عرصه کلتور و فرهنگ 872
   سلطان علی احمدی فعال سیاسی 873
     نفیسه احمدی لودین فعال امور زنان 874
    حسنیه احمدی  875
    احمــد بکتاش احمدی 876
    منیژه احمدی 877
   میترا احمدی 878
    احمد امید احمــدی  879
    محبوب جان احمد زاده فعال سیاسی 880
    محمد زمان رضایی 881
   محمد خان سلیمان خیل 882
   محمد ظاهر اتل فعال سیاسی 883
   عبدالبشیر پیوستون فعال سیاسی 884
    نور اکبر پایش نویسنده و فعال سیاسی 885
   عبدالرزاق رهی نویسنده وفعال سیاسی 886
   محمد شریف رحیمی فعال اجتماعی 887
   پشتون رحیمی فعال زنان 888
    ادیبه رحیمی 889
    احمد فرزاد رحیمی 890
   احمد بهزاد رحیمی 891
   نادیه نوابی شادکام از کانادا 892
  قاری صالح محمداسلم پور چهره روحانی 893
   علی اکبر اسلم پور 894
   علی اصغر اسلم پور 895
   رویااسلم پور 896
   سکینه اسم پور 897
   احمدکبیر رادمنش جهره اجتماعی وفرهنگی 898
   احمدقدیرفقیری جهره اجتماعی وفرهنگی 899
   جمال فخری جهره اجتماعی وفرهنگی 900
   حامدغفار چهره اجتماعی وفرهنگی 901
   عبدالرشیدفرح چهره اجتماعی وفرهنگی 902
   فریدفرح چهره اجتماعی وفرهنگی 903
   مختارفرح چهره اجتماعی وفرهنگی 904
  وحیدفرح چهره اجتماعی وفرهنگی 905
   حسیب فقیری چهره اجتماعی وفرهنگی 906
   طارق پیکارمسوول سایت جوانان بیدار 907
   نذیرپایاحسینی چهره اجتماعی وفرهنگی 908
   دوکتور محمد کاظم پوپل 909
   دوکتورس روح افزا نعیم بارکزی 910
    انجنیر نایل پوپل 911
    اندیرا پوپل نرس 912
   مریم پوپل فزیوتیراپست 913
   بهاوالدین ناصری چهره اجتماعی 914
   کریمه پوپل ناصری چهره اجتماعی 915
   سپیده ناصری چهره اجتماعی 916
    بهزادناصری چهره اجتماعی 917
    ستارپوپل چهره اجتماعی 918
   امام عبادی چهره فرهنگی 919
   صدرالدین فخری چهره اجتماعی 920
   مریم صدیقی چهره اجتماعی 921
   آرین مسعود چهره اجتماعی 922
   یمامسعود چهره اجتماعی 923
   ذاهدمسعود چهره اجتماعی 924
   آصف مسعود چهره اجتماعی 925
   عارف مسعود چهره اجتماعی 926
   سلیم اسحق زی چهره اجتماعی 927
   انورپویان چهره اجتماعی 928
   عبدل عمرزی چهره اجتماعی 929
   خواجه صدیقی چهره اجتماعی 930
   نجیب انصاری چهره اجتماعی 931
   نجیب دانشمند چهره اجتماعی 932
   ستارواحدی چهره اجتماعی 933
  یحیاداوشگر چهره اجتماعی 934
   عبالرزاق حمیدی چهره اجتماعی 935
   روستائ سعید چهره اجتماعی 936
   اله آرین  چهره اجتماعی 937
   شمس چهره اجتماعی 938
   سهراب وفاچهره اجتماعی 939
   شفیع دامور چهره اجتماعی 940
    رضوان نذیری چهره اجتماعی 941
   شاه محمدرسول چهره اجتماعی 942
   گداشاه چهره اجتماعی 943
   تیمورنبی چهره اجتماعی 944
   شیرشاه نبی چهره اجتماعی 945
   ولید توخی چهره اجتماعی 946
   خالد توخی چهره اجتماعی 947
   فضل حکیمی چهره اجتماعی 948
   شکورشمشادچهره اجتماعی 949
   رویاملک چهره اجتماعی 950
   احدافغان چهره اجتماعی 951
   انجنیر لعل محمد چهره اجتماعی وفرهنگی 952
   دیوارفیف چهره اجتماعی 953
   محمداله چهره سیاسی واجتماعی 954
    غفارواحدی چهره سیاسی واجتماعی 955
   هارون شراره فلمبردار 956
    عبدل کارور چهره سیاسی واجتماعی 957
   فاروق احدی چهره سیاسی واجتماعی 958
   نظرقیام  چهره سیاسی واجتماعی 959
   احمدشاه هاشمی چهره سیاسی واجتماعی 960
   محمداکرم چهره سیاسی واجتماعی 961
    بهبود چهره سیاسی واجتماعی 962
   عبدالشکور آرین زادچهره حقوقی 963
   جان محمدهاشمی چهره سیاسی واجتماعی 964
   فریدجان مرادی چهره سیاسی واجتماعی 965
   عبدل نشاچهره سیاسی واجتماعی 966
   هاشمی چهره سیاسی واجتماعی 967
   نیک پی همدرد چهره نظامی 968
   رسول سربازچهره نظامی 969
    شمس فایل چهره نظامی 970
    هجران نکته دان چهره سیاسی واجتماعی 971
   صدف بشیر چهره اجتماعی  972
   بشرغثمانی چهره اجتماعی 973
    غفارظلام چهره اجتماعی 974
    قدیرقدیری  چهره اجتماعی 975
    رشیدقدیری  چهره اجتماعی 976
   رضوان قدیری چهره اجتماعی 977
   وفاصاحب زاده چهره اجتماعی 978
    بصیربابی چهره اجتماعی 979
    ستاره سیارچهره اجتماعی 980
   سرداربین آقاچهره اجتماعی 981
   سرداردانشکرچهره اجتماعی 982
    اسماعیل بین آقاچهره اجتماعی 983
    فهیم تنویر چهره اجتماعی 984
    شهیم تنویر چهره اجتماعی 985
    نفیسه حیدری چهره اجتماعی 986
    بریالی چهره اجتماعی 987
    مریم شریفی چهره اجتماعی 988
    شریف شریفی چهره اجتماعی 989
   حمیدشریفی چهره اجتماعی 990
    احدشریفی چهره اجتماعی 991
    دولت گره وال چهره سیاسی و اجتماعی 992
    سمیع سرسام تاجر 993
   نجیب همسفر تاجر 994
    ظاهرپتن چهره فرهنگی 995
    صمد راحم برومند 996
  امین اله حفیظی چهره اجتماعی ازنیویارک امریکا 997
   حسن بسام چهره سیاسی و اجتماعی ازپاریس 998
   اسداله واحدی بسام چهره سیاسی و اجتماعی ازفرانکفورت 999
   شاهین بسام چهره سیاسی و اجتماعی ازفرانکفورت 1000
   ذبیح اله بسام  چهره سیاسی و اجتماعی ازفرانکفورت 1001
   گل احمدبسام چهره اجتماعی ازفرانکفورت 1002
   نوراحمدبسام چهره اجتماعی ازفرانکفورت 1003
    حکیم بسام چهره سیاسی و اجتماعی ازفرانکفورت 1004
   عزیزاله حفیظی چهره سیاسی واجتماعی ازهالند 1005
   فیصل نیکزادچهره سیاسی واجتماعی ازهالند 1006
   لیلا نیکزاد چهره اجتماعی ازهالند 1007
   ناجیه حفیظی روشن چهره اجتماعی ازکانادا 1008
   سیدعبداله محمودچهره سیاسی واجتماعی ازهالند 1009
   عنایت اله جوش چهره سیاسی واجتماعی ازهالند 1010
   پروفیسورخان آقا 1011
   نصراله حاحی چهره اجتماعی از کانادا 1012
   نصیراحمداحمدزی چهره اجتماعی از کانادا 1013
   یوسف یوسفی  چهره اجتماعی از کانادا 1014
   حاجی باقی قندهاری چهره اجتماعی از کانادا 1015
   انجنیر کافی قندهاری چهره اجتماعی از کانادا 1016
   داکتر عبدالرحمان اچکزی 1017
   داکترعبدالعظیم بارکزی 1018
    نصیرخالد متصدی تلویزون ازکانادا 1019
   عبد الغنی رامکی چهره اجتماعی 1020
   نور محمد رامکی چهره اجتماعی 1021
   محمد ولی کامه وال چهره اجتماعی و فرهنګی 1022
   محمد داود وردک چهره اجتماعی 1023
   اسد اللهفروتن چهره اجتماعی فرهنګی 1024
    حامد پروانی چهره اجتماعی 1025
   نور محمد حافظ چهره اجتماعی فرهنګی 1026
   حمید ا لله خاکسار چهره اجتماعی 1027
   نجیب ا لله فطرت شاعر و چهره فرهنګی 1028
   بریالی ننګرهاری چهره اجتماعی 1029
    همایون صافی شخصیت اجتماعی فرهنګی 1030
    امان ا لله صافی چهره اجتماعی 1031
    عبدالطیفعلی زی چهره اجتماعی 1032
    عبدالجلال جلال چهره اجتماعی 1033
    عبدالمتین متین چهره اجتماعی سیاسی 1034
   نورمحمد متین چهره اجتماعی 1035
    صالح محد صالح چهره اجتماعی فرهنګی 1036
    نجمان شیرزی چهره اجتماعی 1037
    شمس الحق شیر زی شخصیت فرهنګی سیاسی 1038
   غلام محمد غلام چهره اجتماعی  1039
   محمد نذیر احمد زی چهره اجتماعی 1040
   محمد صابر صابر چهره اجتماعی 1041
   سردار محمد سالم چهره اجتماعی  1042
    فضل احمد فضلی چهره اجتماعی  1043
    دل اغا شینواری چهره اجتماعی 1044
    نور الدین نوابی چهره اجتماعی 1045
    ګل محمد رحیمی چهره اجتماعی 1046
   نور محمد وطن دوست چهره فرهنګی 1047
    احمد شاه حمیدی فعال سیاسی و اجتماعی 1048
    محمد ناصر طهوری شاعر و نویسنده 1049
    انجیلا پگاهی شاعر و نویسنده 1050
   عبدالرحمن سروری فعال سیاسی  1051
    دیپلوم انجینیر نثار احمد هاشمی فعال در عرصه کلتور و فرهنگ 1052
   عبدالغفور فارح فعال اجتماعی  1053
   محمد داود فارح فعال فرهنگی و اجتماعی 1054
    خانم رابعه داودیان فعال در عرصه کلتور و فرهنگ 1055