بمناسبت روز عشق
 

بگو که دغدغهء عشق را کجا ماندی ؟

 

دلم صدای ترا از هــوا  می چیند

سرم هوای ترا از صفا  می چیند

بگو که دغدغۀ عشق را کجا ماندی ؟

لبم شـُکوه ِ ترا  از حیا  می چیند

بگو که درغزلم گشته ای زندانی !

کفم حضورترا ازفضا  می چیند

بگو که زمزمه ها را نموده ای جادو

تنـم طـنین ترا از صدا می چیند

بگو که آب دوچشمت نوای اقیانوس

غمم خیال  ترا از شنا می چیند

مگرتو معبد ِعشقی که دراسارت درد

دلم غیاب ترا از بلا می چیند ؟

چکاوک