نكاتي در مورد اين كه چگونه لباس بپوشيم
اغــلـب افــراد در انــتــخـاب لـبـاسـي كـه مـنـاسـب جـثــه آنـها بوده و همچـنـيـن چـگـونـگي سـت كـردن آنـهـا دچـار سردرگمي مي باشنـد. در زيـر بـه اصـول كـلـي انتـخاب و هماهنگ كردن لباسها با يكديگر ميپردازيم:

      
 همواره لباسي را بپوشيد كه كاملا اندازه شما باشد-
پوشيدن لباسهاي بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـيـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نميكند-
 بيشتر سعي كنيد تنها در زماني كه كمر باريكي داريد از كمر بند استفاده كنيد-
پارچـه هـاي سـنگين مانـند پـشمـي، بافـتني و چرمي شما را سنگين وزن تر جلوه ميدهند-
پارچه هاي سبك وزن مانند كتان، نخي شما را لاغر تر جلوه ميدهند

 رنگهاي تيره شما را لاغر تر و كوچك تر ميكنند-
 رنگهاي روشن شما را بزرگتر و حجيم تر ميكنند-
 لباسهاي بالا تنه و پايين تنه يكرنگ شما را لاغر تر جلوه ميدهند-
 لباسهاي بالا تنه و پايين تنه با رنگهاي متفاوت شما را بلند قد تر ميكند-
 لباسهاي يقه بلند گردن را كوتاه تر ميكند-
 گردن بند كوتاه نيز گردن را كوتاه تر ميكند-
 روسـري كـه به سـمت پـايين آويزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه ميدهد-
 خالكوبي پـيـرامـون گـردن و روي شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما ميگردد-
 لـبـاس بـا خطوط افقي شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودي شما را لاغر تر جلوه ميدهـد-بـراي لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسيدن نكات زير را رعايت كنيد:

      لباسهاي كاملا اندازه بپوشيد لباسهاي خيلي كوچـك
و خيلي بزرگ تنها شما را چاق تر نشان ميدهند-
 لباسهاي يكدست يكرنگ بپوشيد. تـرجيـحا يـكرنـگ از سر تا نوك پا-
 از پـوشيـده لبـاسـهاي با طرح برجسته و پارچـه هـاي زمخت خود داري كنيد-
 لباسهاي تيره رنگ با پارچه هاي نازك و نرم بپوشيد-

 شلوار را در ناحيه كمر بالا بياوريد نه پايين تر-
 كراوات با پهناي متوسط پوشيده و حتما طول آن تا كمر برسد-
 از پوشيدن لباسهاي با نقش و نگار شلوغ خودداري ورزيد-
 لباس با طرح راه راه عمودي بپوشيد-
 از داشتن ملزومات بيش از حد خود داري كنيد-
 كفش پاشنه بلند به پا كنيد-برای كوتاه تر و چاق تر بنظر رسيدن نكات زير را رعايت كنيد:

 لباسهاي با رنگ متفاوت بپوشيد-
 رنگهاي روشن و پر رنگ بپوشيد-
 كراوات پهن تر بپوشيد-
لباسهاي چند لايه به تن كنيد-
 كفش بدون پاشنه و ظريف بپوشيد-
 شلوار تمام قد بپوشيد-
 از پوشيدن لباسهاي سرتاسر يكرنگ بپرهيزيد-
 لباس با طرح راه راه عمودي و كراوات باريك نپوشيد-