مهمانی شب

  

باز این دخترِ همسایه و گپ گپ لبِ بام

صحبت از مرگِ سحر، کشتنِ او دم دم شام

 

باز یک تازه ترک نقشه  به مهمانی شب

خاک بر چشمِ سحر سلسله ی حرف و سلام

 

مهربان! سال به سال تازه کنی عشقِ قدیم

معشوق اکس شما،اول ماه، ماه ی تمام

 

پوزش اما زکدام ماه سخن گفته بودی

مانده در شکلک گردی یا چکیده همه خام

 

نیم رخ ماه مگر ریخته از قله ی کوه

شکل آفتابه شده روی لگن، پشتِ حمام

 

پوزشی دیگری از راه رسید، می بخشی

تاکجا میدوی از پشت همین گشنه ی دام؟

 

زن همسایه که دیشب رویِ بام گوش گرفت

خبر آورده که خوردی ز کسی مالِ حرام

...........

باورش هیچ نکنم یا ز شما قهر کنم

آه! از دختر همسایه و گپ گپ لب بام

  

 زینت نور