کلیات معیارهای قدرت سخت و قدرت نرم

گروه اینترنتی قلب من
 

 

 

قدرت سخت:

توانایی تغییر رفتار دیگران به گونه ای که مطلوب ما باشد از طریق اجبار و تهدید. هدف از این قدرت تحقیق این موارد است:

 1- اجبار: به گونه ای که گزینه ای برای انتخاب دیگر نداشته باشد.

 2- تهدید: برای تغییر در گزینه های مورد انتخاب دیگران

 3- ترس: وقتی پیامدهای مربوط به انتخاب هر گزینه شرح می شود

 4-طمع: مدیریت نیازها و خواسته های طرف مقابل

برای اعمال قدرت سخت نیاز به ابزارها و مهارت هایی است که بتوان از سرمایه های قدرت، منابع قدرت سخت را استخراج نمود.

 1- ظرفیت های سازمانی: توانایی مدیریت ساختارها و نظام پاداش های یک سازمان برای شکل دهی و اجرای یک راهبرد است.

 2- مهارت های سیاسی که امکان تعامل با کنشگران خارج از حلقه های هوادار را فراهم می کند. قدرت سخت تنها عملیات نظامی نیست، استفاده از عملیات روانی، کنش های دیپلماتیک، سرمایه های اجتماعی،پیمان های بین المللی و برتری های فرهنگی نیز از جمله این موارد است.

سه شاخصه اصلی قدرت سخت:

1-تمرکز گرایی در حکومت: دیکتاتوری و انحصار منابع قدرت در دست حاکم

2-درون گرایی: اولویت گسترش جغرافیایی مرزها به گسترش دامنه نفوذ

3- ضعف جریان های اطلاعاتی: اتکا به اطلاعات ناشی از دستگاه های تبلیغاتی وابسته به قدرت

قدرت نرم:

توانایی جذب بدون اجبار مردم به طرف خود جهت کسب مشروعیت است. که هدف از آن مدیریت منابع قدرت است با تحقق موارد زیر:

 1- احساس منافع مشترک: پایدارترین نوع قدرت نرم

 2- احساس ارزش های مشترک: تاکید بر عدم تخطی از بعضی ارزشهای تعریف شده 3- جایگاه گروهی: به عضویت گروه درآوردن و وادارکردن به انجام هنجارهای گروه.

 4- الگوبرداری: خود را مظهر انگاره های خوب تلقی کنیم و دیگران را وادار به تقلید نماییم.

مهارت های لازم برای تولید منابع قدرت نرم:

 1- ساخت چشم انداز: که باید برای حلقه های متعددی از پیروان نزدیک و یا ذینفع دارای جذابیت باشد. چشم انداز باید تعادلی بین واقعیت ها و خطرات و همچنین بین اهداف و ارزش ها و امکانات موجود باشد.

 2- مهارت برقراری ارتباط

 3- مهارت های سازمانی 4- هوشیاری عاطفی به معنای تسلط بر نفس، نظم و ظرفیت فکری برای هدایت احساسات

سه شاخصه اصلی قدرت نرم:

 1- تحول تکنولوژی و ابزارهای تخریب: حجم زیاد کشته ها وآسیب های اجتماعی و توقع در رشد حوزه های بهداشت و آموزش و... به جای نظامی

2- دموکراتیزه شدن حکومت ها: تغییر در دسترسی به منابع قدرت و شیوه مدریت آنها

3- انقلاب فناوری های اطلاعات و ارتباطات: استفاده از رسانه ها جهت تاثیر برافکار عمومی

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من