زندگی

سفسطه چیست؟

به غیر از فرضهای غلط که یک استدلال را باطل، ضعیف و یا فاسد میسازد، کاستیهای یک استدلال را سفسطه گویند.

سفسطه ها را میتوان به دو گروه رسمی و غیر رسمی دسته بندی کرد:

یک استدلال اصولا در موقعی منطقی است که سه شرط داشته باشد.

  1. از الگوی منطقی یا قیاس منطقی درستی پیروی کند
  2. فرضهای درستی داشته باشد
  3. فرضها به هم بی ارتباط نباشند

همانطور که گفته شد به قسمتی از استدلالهای غیر منطقی که کاستی ای بجز مورد دوم داشته باشند سفسطه میگویندبنابر این هر حرف غیر منطقی ای را نمیتوان سفسطه نامید، بعنوان مثال اگر فرضهای غلطی در یک استدلال دیده شود نمیتوان آنرا سفسطه نامید اما اگر از الگوی منطقی مشخصی پیروی نکند و یا از الگوی مشخصی از سفسطه های رسمی پیروی کند میتوان آنرا سفسطه نامید.

سفسطه های رسمی همچون الگوهای منطقی کاملا شناخته شده هستند و آنها را میتوان تقریباً در هر کتابی که در مورد منطق کلاسیک نوشته شده است پیدا کرد، این کتابها معمولا بخشی از مطالب خود را به بررسی انواع سفسطه اختصاص میدهند