خطوطِ خاطره

 

شکوفه وار نگاه تو در زمانه سپید

 

به ضدِّ چشمِ سیاهی به هر بهانه سپید

 

نگفته ای کدامین تبارِ والایی

 

که گشته رویش فکرِ تو در زمانه سپید

 

زنسلِ عشقی و از انتفاضه وصلی

 

وداده ی به همه نسل ها نشانه سپید

 

زصُورِ سانِ صدای تو سر زند هرسو

 

جوانه های خبر سازِ بیکرانه سپید

 

زسحرِ مُعجزِ عرفانِ شمسِ انفاست

 

روانِ تارِ زمان گشته مخلصانه سپید

 

خطوطِ خاطره ر ا دستِ سبزِ آمدنت

 

نوشته در دلِ تاریخ ، جاودانه سپید

 

حماسه کاری و ازنقشِ دلبرانه ی تو

 

شده بهار گلِ زندگی! زمانه سپید

 

 

شمالِ شورِ نگاهت زدوده تلخی را

سروده نغمه ی شیرینِ عاشقانه سپید

 

چَکَر بزن به حوالی گلشنِ هوشم

 

که گشته رگ رگِ هربرگ وهر جوانه سپید

 

نشان ُپستی من را مگر نمیدانی؟

 

به قُدسِ قبله ی دل رنگ و بار خانه سپید

 

.............

نورالله وثوق