گردِ این خانۀ گرداگرد

گروه اینترنتی قلب من
 

 

عزیزالله ایما

 

    

بتکان خانه دل

گرد بگیر

همه جا گرد

بگرد!

 

گردِ این خانه گرداگرد

نه گیاهی  نه گلی

و چه تلخ روزگاران رفتند

توکه می‌رفتی

 

گردِ این خانه گرداگرد

فروهرها آمدند

شبح و سایه به جنگ

مرده‌ها در بزدند

پشتِ دیوارِ فروغلتیده

نه چراغی ونه چنگ

 

سبزه و سیبِ کنارِ دیگِ

سمنک در جوش
 افتاده به خاک

سرکه و سیر و سمارق را گرد

برده از نقش برون

 

پشتِ دیوارِ فروغلتیده

تکدرختِ سنجد

بوی خشکیدن داشت

برگ برگی زکتابِ کهنی را بادی

از رف و تاقِ تقدس می‌برد

 

گرد این خانه گرداگرد

نه دگر هلهلۀ روز آمد

و نه آن غلغله و بانگ بلند:

هله نوروز آمد!

 

بتکان خانه دل

گرد بگیر

همه جا گرد

بگرد!

 

 

 

عزیزالله ایما

 

پروان- شهرکهنۀ چاریکار- فروردین (حمل)1377 خورشیدی

 

 

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من