تفاوت  زمین لرزه ی لرزشی و نوسانی

گروه اینترنتی قلب من
 

 


چه تفاوتی بین زمین لرزه ی لرزشی و زمین لرزه ی نوسانی وجود دارد؟

عکس هامتحرک است تا لود کامل صبر کنید


1. This explanation and definition is just for engineers:

1- این توضیح فقط مخصوص مهندسان میباشد2. And this one is for those who don't understand --like you and me:

 

2- و این توضیح برای کسانی است که متوجه توضیح قبلی نشدند -مثل من و شما

This is a trepidatory earthquake


این یک زمین لرزه ی لرزشی است
 


This is an oscillatory earthquake:

این یک زمین لرزه ی نوسانی است
 

And this is a combination of both: (trepidatory and oscillatory)

این هم یک زمین لرزه ی ترکیبی است

(لرزشی و نوسانی)
 

Science is beautiful when it is well explained...

 

 

 

 

 


 
گروه اینترنتی قلب من