نوشيدن پنج نوشيدنی الکلی در هفته برای قلب مفيد است

 

گرچه يکی از عوارض نوشيدن فراوان نوشابه‌های الکلی از کار افتادگی کبد است اما نتايج يک مطالعه تازه که توسط گروهی از پژوهشگران سوئدی و نروژی منتشر شده نشان می‌دهد نوشيدن سه تا پنج نوشيدنی الکلی در هفته می‌تواند برای حفظ سلامتی قلب مفيد باشد.

پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت نروژ در ترودنهايم و موسسه کارولينسکا در سوئد که گزارش خود را در نشريه بين‌المللی کارديولوژی منتشر کرده‌اند می‌گويند مطالعه آن‌ها نشان داده تفاوت قابل توجهی ميان نوشيدن شراب، آبجو و نوشيدنی نظير ويسکی وجود ندارد و مصرف متعادل هر کدام از آن‌ها می‌تواند برای قلب مفيد باشد. یکی از دلايلی که در گزارش جديد برای مفيد بودن نوشيدن نوشابه‌های الکلی عنوان شده افزايش کلسترول خوب است.

کلسترول خوب يا ليپوپروتئين با چگالی زياد که به اختصار به نام اچ دی ال (HDL)شناخته می‌شود مجموعه‌ای از 80 تا 100 پروتئين است که مولکول‌های چربی را در بدن جابجا می‌کند. دليل خوب بودن اين نوع کلسترول در این است که با افزايش مقدار آن در خون مولکول‌های چربی بيشتری توسط این مجموعه پروتئينی جابجا می‌شود. در نتيجه بخش عمده‌ای از چربی که بطور معمول در عروق خونی انباشته می‌شود با افزايش کلسترول خوب از عروق جمع آوری می‌شوند و در نتیجه بيماری‌های قلبی کاهش می‌يابند.

مطالعه بر روی بيماران نروژی مبتلا به حمله قلبی نشان داد 41 درصد مبتلايان يا هرگز الکل نمی‌نوشيدند و يا در هفته فقط نيمی از یک نوشابه الکلی را تمام می‌کردند. پژوهشگران در گزارش خود می‌نويسند یکی از ويژگی‌های جمعيتی نروژ در مورد مصرف الکل اين است که تعداد قابل توجهی از ساکنان اين کشور بندرت می‌نوشند یا هرگز نمی‌نوشند. چنين الگوی جمعيتی در مورد مصرف الکل می‌تواند زمينه مناسبی برای مطالعه سلامت قلب در ميان نروژی‌ها فراهم کند. بنابراين ابتلا به سکته قلبی در اين کشور می‌تواند ناشی از مصرف کم الکل و در نتيجه کاهش کلسترول خوب در عروق خونی ساکنان نروژ باشد.  

معاینه قلب آزمايش شوندگان در فاصله سال‌های 1995 تا 1997 نشاندهنده فقدان بيماری قلبی در آن‌ها بود اما يازده سال

بعد گروهی از همان آزمايش شوندگان با عوارض ناشی از حمله قلبی به بيمارستان‌ها مراجعه کرده بودند. اين گروه را کسانی تشکیل می‌دادند که علاقه‌ای به نوشيدن الکل نداشتند يا بندرت الکل می‌نوشيدند. نوشيدن متعادل الکل در همين بيماران بصورت 5 نوشیدنی در ماه بمرور به تغيير شرايط قلبی آن‌ها منجر شد بطوری که 21 درصد آن‌ها با خطر حمله قلبی کمتری روبرو شدند.

پژوهشگران نروژی و سوئدی در گزارش خود می‌نويسند با آزمايش 59 هزار مورد حمله قلبی مشخص شد که ميزان بهبودی نزديک به 3 هزار نفر از بيمارانی که دچار احتقان قلبی مزمن بودند پس از نوشیدن الکل در حدود 28 درصد افزايش یافته بود.

تهيه کنندگان گزارش می‌گويند آنچه آن‌ها توصيه می‌کنند اين است که نوشیدن متعادل الکل در هر وعده برای پنج بار در هفته می‌تواند سلامت قلب را تامين کند اما با نوشيدن غیرمتعادل آنچه رخ می‌دهد افزايش خطر از کار افتادگی کبد است.  

سال گذشته همين گروه پژوهشی در مطالعه‌ای که نتايج آن در نشريه طب داخلی منتشر شد نتيجه گيری کرده بودند که کسانی که هر هفته 5 نوبت نوشيدنی متعادل الکلی می‌نوشند 33 درصد کمتر از کسانی که الکل نمی‌نوشند مبتلا به حمله قلبی می‌شوند.