فرهنگ الکترونیک

This high-resolution screen wouldn’t strain your eyes. Our Partner  400 models feature 5-line graphic display with contrast control

English to Farsi

فرهنگ انگلیسی به فارسی

English Word:   
Criteria: 
Farsi Font:   

 

Farsi to English

فرهنگ فارسی به انگلیسی

 Farsi-English Dictionary
 
Search Criteria
Exact Word
Starts With
Contains
 
Farsi Font
English Font