نسل پنجم (5G)

 
 

 نسل پنجم (5G) عرصۀ نوین مسابقۀ تسلیحاتی

 

مانلیو دینوچی

برگردان:حمید محوی

 

یک پرونده ی سرویس تحقیقاتی کنگره توضیح می دهد که فن آوری نسل پنجم برای انتقال داده ها از طریق موبایل می تواند کاربرد متعددی در عرصۀ نظامی داشته باشد. یکی از آنها مربوط است به  ماشین های نظامی مستقل، یعنی ماشینهای رباتیک پرنده، زمینی و دریائی که به شکل مستقل حتا بدون خلبان یا مأمور هدایت کننده در فاصلۀ دور قادر به انجام مأموریت است. چنین امری لازم به ذخیرۀ و پردازش حجم عظیمی از داده هائی ست که

نمی تواند روی ماشین مستقل سوار شود. نسل پنجم به این نوع ماشینها اجازه می دهد تا از سیستم بیرونی ذخیره و پردازش داده ها استفاده کنند که مشابه رایانش ابری کنونی برای ذخیره پروونده های شخصی عمل می کند. این سامانه می تواند بینش نوین عملیات نظامی را ممکن می کند، مانند هوش مصنوعی گروهی که هر ماشین به شکل خودکار برای انجام مأموریت به ماشینهای دیگر متصل است (برای مثال در حمله ی هوائی به یک شهر یا حمله ی دریائی به یک بندر)