فرهنگ و هــنر

Home شعر و داستان طــنز

   
 

 

 

کوچکترین

داستان کوتاه

 

 داکتر اکرم عثمان

از سایت فردا

داستان کوتاه

نگارش و خوانش از

اکـــــرم عثمان

 

گربهء چهارم

نوشتهء اکرم عثمان

 

به خوانش فـــريده انوری

دوبیتی های نو

جنبش ادبیات نو افغانستان

مجموعه شعری نورالله وثوق

ناوگان وسواس

كوچه

 

تلاوت وتسبيح

 

 

شهسوار غزل

 

 

زینت نور

 

 

زندگی: تصویر آدمهاست

دستگیر نایل

 

چارچته

مسدس تركيب

سمیع رفیع

مشاعره

راحله یار-سمیع رفیع

بود ورفت

 

دوکتور عزیز الرحمن

 

سبز و سرخ

 داستان یک چهارراه

لحظه ها ی غربت

نظیفه نظری

قرآن منظوم
الهي نامه -عطار نيشابوري

كليات سعدي

ديوان اشعار پروين اعتصامي

پنج گنج (خمسه)نظامي گنجوي

مثنوي معنوي-مولانا جلال الدين رومي

ديوان حافظ

شاهنامه فردوسي

ديوان اشعار ابو سعيد ابوالخير

رباعيات ابو سعيد ابوالخير
ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي
ديوان اشعار انوري
ديوان اشعار اوحدي مراغه اي
عارف نامه ايرج ميرزا
ديوان اشعار بابا طاهر
بابا طاهر عريان
ديوان اشعار پروين اعتصامي
ديوان اشعار جامي
ديوان اشعار حافظ
حافظ(مجموعه غزل ها به روايت احمد شاملو

ديوان اشعار خيام

بوف كور صادق هدايت

سفرنامه ناصرخسرو

كليله ودمنه

مجموعه داستانهاي چخوف


 

تجلیل

شعری از فضل الرحیم رحیم

 
 

  با حافظ

 

   با بیدل

 

با مولانا

   
 

 

 

غلام سرور دهقان

  کابلی(رح)

نگاهي به شعر و

 موسيقي
 

 منا جـــات

   ســمیع رفیع

 

خزف وگهر

رازق فانی

مــرد و نامــرد

داستان کوتاه

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

فردا

تلاوت وتسبيح

زینت

مجموعه داستان های کوتاه چخوف

 

خاموشــی ليلا صــراحت روشــنی

                 

واصف باختری

 

 

راشه زما کلی ته

فاروق فردا

عصيان


  
محبوبه ابراهيمی

مـادر

سید.ا .م

اشکنک

کاظم کاظمی

 

خدایا

سمیع حامد

وطنه زما

عزیز احمد

به قربانیان فاجعه قرن

نورالله وثوق

سیز، سبزه و سبزینه

از دستگیر نایل

 

 
 

مادر

 

قصه ء د یوا ر

 

صنوبرِ منهوب

 

 

 
 

دریا چرا زگریه ما

 

گیتار نواز

 

رحمان بابا

 

ممــــــــــــــــــــــنوع....

مژده به دوستدارانی کتاب و موسیقی

 

 

 داستان ها

 

 دوات