زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

 

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

یک درد و یک دعـا

مشعل حریر

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

   

اجاغِ داغِ ره آوردِ خویشیم     کبابِ کورۀ رو کردِ خویشیم

طلوعِ طوفِ  طوفان تفره  طرحی  است     اسیرِ گرد بادِ دردِ خویشیم

صبح دمید و روز شد

  محور بحث مولوی انسان است، و انسان نزد مولوی از هر گونه تعلق و رنگ مبراست. و مولوی بدنبال انسان کامل جهانی می گردد و در شعر خود از انسانی حرف میزند که اصلآ در قرن سیزدهم یافت نمیشود. انسان کامل نزد مولانا نه انسان دینی است و نه انسان عارفانه، نه انسان قوم گراست و نه انسان مرزگرا. انسان مولانا، انسانی است که به آزادی و رهایی درونی رسیده باشد، انسان مولوی موجودیست که از قید هر گونه شرط و بند رها شده باشد.  

باز گشت همه به  سوی اوست

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

مارکس منتقد برابری گرایی

   

  برابری اغلب مفهومی ناروشن است. در آغاز می توان آن را همچون یک حق یا هدف اجتماعی نگریست. برابری خواهان می توانند به تصدیق این نکته پردازند که افراد بنا بر ملاحظه های معین حق دارند بطور برابر مطرح شوند و یاحق دارند به نسبت های برابر از ثروت های معین اجتماعی بهره مند گردند.  

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

درباره سوريه

بررسی دولت رفاه و مهندسی اجتماعی در اندیشه پوپر

یـادآور افسانـه مقـاومت در ایتـالیا

 

ايجاد جنگل در دل صحرا با الهام از بينی شتر

راهـکارهای جـالب برای کاهـش دردهای جسمانی


۷ ماده مغذی برای مقابله با خستگی

 

نحوه بوجود آمدن خودتان را ببینید

مادر، مادرست!

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 

 Updated zaterdag, 17 maart 2012