زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

 

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

یک درد و یک دعـا

مشعل حریر

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

   بهار من                   هله نوروز آمد

گزارش مختصر از کنفرانس بین المللی مهاجرین افغان

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

بیا باهم بهارینه بیندیشیم 7

 

اگر می شرمی از ناتو

اگر می سوزی از بگرام

بیا گاه گاه  بیا گام گام   بیندیشیم

اگر می ترسی از انگریز که تپ تپ می کند چون کرگدن بر نعش اطفالت

اگر میلرزی از کاوبای که می شاشد بر اجسادت

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

چرا هفت سین؟

کم‌کم تمام حنجره‌ها رام می‌شوند

در دسـتِ تـو من بــهـار را می بـیـنم

بر خـیـز و بـهـارِ ارغـوانی بفرست
در من بـدَم و شــورِ جوانی بفرست

 خطوطِ خاطره

فاژه ها اندر بهار نو می شوند

بهار تلخ و آهو

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated zondag, 08 april 2012