زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

یک درد و یک دعـا

مشعل حریر

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

كالبد شگافی شعر خالده فروغ

زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

خواهر بزرگ‌تر مونالیزا پیدا شد

  عجب صبری خدا دارد   

  نقدادبی در افغانستان،نقدِ عدبی است.آری در افغانستان یعنی در سرزمین صبر و سرمه،در کشور سطر و ساطور ،در خطۀ ختنه و خطابه،در قلمرو قال و تقلیل،در حصار ارگ و مرگ و درد و دربار،... در دل چنین فرهنگی هنوز نقد ادبی اش جایگاهی را در حوزۀ مدرن و پساساختگرایی و پسا مدرن احراز نکرده است.مرز  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

ايده و مفهوم ساختارگرايي با بررسي آراي سوسور و لِوي استروس

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

براي بيدار کردن فيلسوف ها

روسپی

 

حقایقی جالب درباره زمین

از همت والای توبر لب سخن داریم ما

صالحه وهاب

آزادی اندیشه

 

 

چگونه بر اضطراب امتحان غلبه کنیم

 

 

‎ !درس خوانـدن عجیـب دانش آمـوزان چینـی

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی ساختار شکن در معرفت

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated donderdag, 07 november 2013