زنده گی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت

16

خلاقیت هنری

28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

   

تنها شدم تنها

فرید ســـــیاوش

  ایده آلیسم و ماتریالیسم دو دیدگاه مخالف و متقابل فلسفی در عصر باروک نیر حضور گسترده دارند، در این عصر نیز تضاد های فلسفی قد افرازی دارند.در گذشته گفتیم که بعضی از فیلسوفان معتقد بودند که آنچه هست معنوی و ساخته ذهن است.  

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

اندیشهٔ سیاسی اسپینوزا

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

قلب، روح و دمکراسی راديکال

 

امروزه در غرب اگر مجرای دمکراتيکی برای برخورد تضادها و منافع وجود نداشته باشد، مردم دچار بی اعتنايی می گردند و ديگر در سياست اشتراک نخواهند ورزيد،يا اينکه بدتر از آن در مبارزاتی بسيج خواهند شد که هيچ مطابقتی با دمکراسی ندارند

 

بغرنج‌های زمانه‌ی ما

لذت زندگی

شرم ازآرزوی محال نکنید

ضرورت تامل و طرح پرسشهای فلسفی

وقتی یکی را دوست دارید

!دانستنی های جالب درباره بدن انسان

 

دردواره ها

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
30   35

 Updated donderdag, 29 september 2011