زندگی ققنوســی برای اجرای نغمه های متـفاوت 06 07

  13 14
  16  
28

رسانه های تصویری

 افغانی و ایرانی -TV

wmp logo30    

افغانستان در مطبوعات جهان

رادیو بی بی سی دری

رادیو بی بی سی پـشتو

رادیو صدای امریکا دری

رادیو صدای امریکا پـشتو

دویچه ولی-رادیو المان

دیگــر سـایت هـا

گنج شایگان

فرهنگ الکترونیک

 انگیسی به فارسی

 فارسی به انگلیسی

زبان فارسی-دری

پوهاند داکتر جاوید

 الفبا ی دری

بحثی در مورد مثنوی مولا نا

از ديدگاه روانشناسی

بی همه گان به سر شود

رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند

گفتم غم تو دارم  گفتا غمت

 

شــیطان آمد

فانی

جرگه ساز

 

ناوگان وسواس

 

نردبان آیینه

سـهم بیشتر

 

  حریم عشق -  آدرس جدید

شرقی

  زینت نور

  دوباره

انجیلا پگاهی

نگاه

کامپیوتر

موسیقی

نامه بر دری

 

 

 

 

  بهار من

بیا با هم بهارینه بیندیشیم 4

 

گهی باهم  گهی بیهم  بهارینه بیندیشید

گهی بی نم  گهی نم نم بهارینه بیندیشید

که پرسیدن به ما زهر است و نادانی به ما حلوا

 

 

کانت

هگل

مارکس

سقراط

ارسطو

هراکلیت

افلا طون

 

 

ماکس وبر

هايدگــــــــــر

 فوکویاما

هابرماس

درایدا

برنشتاین

نیچه

 

 

 

. عقاید نویسندگان لزومآ نظر " زندگی " نمی باشد

 

  از میان مطالب و مقالات

جشن نوروز، چهل روز نه، بلکه دوازده روزبوده است

بهاران را بهاران کن وطندار

نقش نوروزدرفرهنگ ها وباورها

 

در دسـتِ تـو من بــهـار را می بـیـنم

بر خـیـز و بـهـارِ ارغـوانی بفرست
در من بـدَم و شــورِ جوانی بفرست

 

باز مهمان شقاق شده شبسال دگر

 

ما شاید در آگاهی  ِ لحظه و سال مستقر نیستیم، بل این سال است که در بیگانگی ما پیوسته جاریست.ما سال را نمیکاویم بل سال است که ما را میکاود ......

 

گنجور

اقبال

سنایی

بیدل

مولوی

فردوسی

خیام

حافظ

 

دا زموژ زیبا وطن

ساعت و تقویم

گوگل دری

 

گنجینه دانش

کامپیوتر

داشته ها و اصطلاحات آن

 

کمپیوترشخصی

 

مولوی 

رودکی

ابونصر فارابی

ابوريحان بـيـروني

 

ابن سینا

ابر مرد خرد گرا

ابوبکر محمد

 بن زکريای رازی

 

حضرت بـــــیدل

      یوگا

28
29 30   34 35
36 37     42

 Updated zaterdag, 26 maart 2011